Συχνές ερωτήσεις
Είναι αναγνωρισμένο από το κράτος;

Είναι αναγνωρισμένο από το κράτος με αριθμό αδείας 223931/Κ1/30-12-2016

Πόσο διαρκεί η φοίτηση;

Η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. είναι πέντε (5) συνολικά εξαμήνων, επιμερισμένη σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας 1200 διδακτικών ωρών ειδικότητας, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών, και σε ένα εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας συνολικής διάρκειας 960 ωρών. Το πέμπτο εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης δύναται να λαμβάνει χώρα παράλληλα κατά τη διάρκεια του τρίτου και του τέταρτου εξαμήνου φοίτησης.

Πότε ξεκινά και τελειώνει το ακαδημαϊκό έτος;

Το διδακτικό έτος στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) άρχεται την 1η Οκτωβρίου και, σε περίπτωση Σαββάτου ή Κυριακής, μετατίθεται την αμέσως επόμενη Δευτέρα και λήγει την 30η Ιουνίου εκάστου έτους.

Ποιά τα ωράρια φοίτησης της σχολής;

Ωράριο: 09:00-13:00 και 17:00-21:00

Ποιά τα απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής;

Δικαιολογητικά εγγραφής : Νεοεισερχόμενοι καταρτιζόμενοι στο Ι.Ι.Ε.Κ στο Α εξάμηνο : Φωτοτυπία Τίτλου Σπουδών ( ΣΕΚ, ΓΕΛ, ΕΠΑΛ,ΕΠΑΣ, κ.α ), φωτοτυπία Δελτίου Α.Τ. ή Διαβατηρίου, παραστατικά πιστοποιημένων γνώσεων για απαλλαγή μαθημάτων, αντίγραφο Εκπαιδευτικού Συμβολαίου, άδεια παραμονής ( για αλλοδαπούς ),  ΑΜΚΑ,  Αρ. Δημοτολογίου.

Μπορώ να πάρω βεβαίωση για αναβολή στράτευσης;

Δίνουμε βεβαίωση εγγραφής με την οποία ο σπουδαστής μπορεί να πάρει αναβολή στράτευσης έως το 24ο έτος της ηλικίας.

Τι είδους πιστοποίησης παίρνω με την ολοκλήρωση των σπουδών μου;

Στους απόφοιτους του Ι.Ι.Ε.Κ χορηγείται Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΒΕΚ). Με τη βεβαίωση αυτή έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης , για την απόκτηση Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου 5, το οποίο είναι αναγνωρισμένο τόσο στην Ελλάδα όσο και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πως θα με βοηθήσετε στην εξεύρεση πρακτικής άσκησης;

Το Ι.Ι.Ε.Κ Άλφα Plus είναι δίπλα στους σπουδαστές του, ακόμα και στη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης. Αναζητώντας διαρκώς συνεργάτες, ώστε οι σπουδαστές μας να έχουν ολοκληρωμένη κατάρτιση, διασφαλίζουμε Πρακτική Άσκηση στο αντικείμενο σπουδών του κάθε ένα ξεχωριστά σε επιχειρήσεις του νομού μας και σε πολλές περιπτώσεις και με αμοιβή.

Μπορώ να συμμετάσχω σε διαγωνισμούς του Δημοσίου με το πτυχίο του Ι.Ι.Ε.Κ.;

Μπορείτε να συμμετάσχετε σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και το πτυχίο του Ι.Ι.Ε.Κ μοριοδοτείται μέσω ΑΣΕΠ με 150 μόρια.

Αν θελήσω να συνεχίσω τις σπουδές μου μετά το Ι.Ι.Ε.Κ., τι επιλογές έχω;

Με την απόκτηση πρώτου πτυχίου σε ειδικότητα της επιλογής σας έχετε τη δυνατότητα να συνεχίσετε τις σπουδές σας και σε δεύτερη ειδικότητα για να είστε ακόμα πιο ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας. Στην περίπτωση που η 2η ειδικότητα είναι συναφής με την 1η ο σπουδαστής μπορεί να κάνει κατάταξη στο 3ο εξάμηνο της δεύτερης ειδικότητας.

Πώς βοηθάτε τους σπουδαστές σας στο θέμα της επαγγελματικής αποκατάστασης;

Οι σπουδαστές μας μετά την απόκτηση του πτυχίου τους μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Σταδιοδρομίας του Ι.Ι.Ε.Κ, ώστε να λάβουν συμβουλές για τα πρώτα τους βήματα στον επαγγελματικό χώρο.

Ποιο είναι το όριο απουσιών σε κάθε εξάμηνο, ώστε η φοίτηση να θεωρείται επαρκής;

Επαρκής θεωρείται η φοίτηση σε κάθε ένα μάθημα στο οποίο ο σπουδαστής σημείωσε αριθμό ωριαίων απουσιών μικρότερο ή ίσο του δεκαπέντε 15% του συνόλου των προβλεπομένων ωρών διδασκαλίας του μαθήματος κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, στρογγυλοποιούμενο στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ύστερα από απόφαση της Διοίκησης του ΙΕΚ, το προαναφερθέν όριο μπορεί να αυξάνεται κατά 5% ανά μάθημα, αλλά σε καμία περίπτωση το σύνολο των απουσιών όλων των μαθημάτων στο εξάμηνο κατάρτισης, δεν πρέπει να υπερβαίνει το είκοσι 20% του συνόλου των προβλεπομένων ωρών κατάρτισης.

Μπορεί ο ενδιαφερόμενος να εγγραφεί στο Ι.Ι.Ε.Κ αν δεν έχει αποκτήσει το απολυτήριο Λυκείου;

Δεν μπορεί να γίνει εγγραφή στο Ι.Ι.Ε.Κ χωρίς την προσκόμιση του απολυτηρίου Λυκείου. ( είναι απαιτούμενο δικαιολογητικό εγγραφής ).

Έχουν πιστοποίηση οι εκπαιδευτές σας από το Υπουργείο;

Βασική προϋπόθεση για την πρόσληψη των εκπαιδευτών μας είναι η πιστοποίησή τους από το Υπουργείο.

Ως εκπαιδευτής ενηλίκων ορίζεται ο επαγγελματίας ο οποίος διαθέτει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την άσκηση του επαγγέλματός του και την απαιτούμενη πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια για τη γενική εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση στο πλαίσιο της Διά Βίου Μάθησης, όπως προσδιορίζεται σχετικά στο εκάστοτε ισχύον πιστοποιημένο Επαγγελματικό Περίγραμμα Εκπαιδευτή.

Η επάρκεια, η διαρκής ανανέωση και η επικαιροποίηση των προσόντων των εκπαιδευτών μας όπως και η χρήση των κατάλληλων εκπαιδευτικών μεθόδων και εργαλείων, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εκπαίδευσης ενηλίκων, αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για τη διασφάλιση της υψηλής ποιότητας της παρεχόμενης κατάρτισης.

Για το λόγο αυτό, τα προγράμματα σπουδών περιλαμβάνουν σαφείς κατευθύνσεις αναφορικά με τα προσόντα των εκπαιδευτών ανά μάθημα και με τα απαιτούμενα εκπαιδευτικά μέσα, μεθοδολογίες και εργαλεία.