Συμβουλευτική, Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Mentoring

Εκπαίδευση Ενηλίκων

To πρόγραμμα «Συμβουλευτική, Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Mentoring» παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις για τα χαρακτηριστικά και τα ανομολόγητα οφέλη της Συμβουλευτικής, του Επαγγελματικού Προσανατολισμού και του Mentoring, αναλύει τις θεωρίες επαγγελματικής ανάπτυξης, την τεχνική της συμβουλευτικής συνέντευξης, τον τομέα της επαγγελματικής Συμβουλευτικής, αλλά και τους τρόπους επαγγελματικής ανάπτυξης ειδικών ομάδων (π.χ., Άτομα με ειδικές ανάγκες, αποφυλακισμένοι). Κάνει αναφορά στη διαδικασία λήψης επαγγελματικών αποφάσεων και στη χρήση των Νέων Τεχνολογιών για λόγους παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Η Συμβουλευτική, υπό την ευρεία έννοια, έχει ως σκοπό την παροχή βοήθειας, υποστήριξης, ενδυνάμωσης και πληροφόρησης σε άτομα, ομάδες, οργανισμούς και επιχειρήσεις, που αντιμετωπίζουν προβλήματα, διλήμματα και δυσκολίες στη λήψη ορθών, σταθμισμένων και ώριμων αποφάσεων. Ως επιστημονικός κλάδος, αξιοποιεί ένα μεγάλο εύρος σύγχρονων θεωρητικών, ερευνητικών και βιβλιογραφικών δεδομένων, που προέρχονται κυρίως από το χώρο της Ψυχολογίας, της Κοινωνιολογίας, της Ανθρωπολογίας, της Ψυχομετρίας, της Παιδαγωγικής και των Οικονομικών Επιστημών. Σκοπός των συμβουλευτικών παρεμβάσεων είναι η διαχείριση ατομικών και κοινωνικών κρίσεων, η επίτευξη ομαλής επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ προσώπων και ομάδων, η κατανόηση της συμπεριφοράς, των κινήτρων και του εαυτού γενικότερα, η ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης και η ενίσχυση της παραγωγικής αλληλεπίδρασης στο κοινωνικό, εργασιακό και οικογενειακό περιβάλλον.

Η Συμβουλευτική, ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός και το Mentoring εφαρμόζεται σε ένα μεγάλο επαγγελματικό πεδίο υποστηρικτικών και προνοιακών υπηρεσιών, στην ενσωμάτωση ευάλωτων ομάδων, στην πρόληψη, στην εκπαίδευση, σε υπηρεσίες και ιδρύματα ψυχικής υγείας, σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, ενώ παράλληλα μπορεί να ασκηθεί σε επίπεδο ατομικό και σε γραφεία συμβούλων. Ως τομέας παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον με συνεχή ανέλιξη.

Το σεμινάριο απευθύνεται:

 • σε όσους ενδιαφέρονται για τη συγκεκριμένη θεματική κατάρτιση.
 • σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Στελέχη Εκπαίδευσης.
 • σε όσους ενδιαφέρονται να εργαστούν ως Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας στις Δομές Δια Βίου Μάθησης (Δ.ΙΕΚ, Δ.ΣΕΚ, ΕΠΑΣ, ΚΔΒΜ, Σχολές Γονέων, ΣΔΕ).
 • σε όσους εξετάζουν δυνατότητες σταδιοδρομίας σε θέσεις που αφορούν στη συμβουλευτική σταδιοδρομίας σε εφήβους, νέους και ενήλικες, όπως πτυχιούχους ψυχολογίας ή Φ.Π.Ψ. με ειδίκευση στην Ψυχολογία ή την Παιδαγωγική, Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Παιδαγωγικής, Κοινωνικής Εργασίας, Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Κοινωνικής Διοίκησης, Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Οικονομικών Επιστημών, Εκπαιδευτικούς και Εκπαιδευτές ενηλίκων.
 • σε Επαγγελματίες Υγείας.
 • σε Στελέχη Γραφείων Διασύνδεσης ή Κέντρων Υποστήριξης της Απασχόλησης.
 • σε αδιόριστους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων της Εκπαίδευσης.
 • σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές αντίστοιχων ειδικοτήτων.
 • σε όσους επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν ή δραστηριοποιούνται ήδη στο χώρο της Συμβουλευτικής.
 • σε Γονείς.
 • σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν επιπλέον μοριοδότηση για την ένταξή τους στο εκπαιδευτικό δυναμικό φορέων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (π.χ. ΙΕΚ, ΚΔΒΜ).

Στόχος του Προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι να παρέχει στους εκπαιδευόμενους εκπαίδευση, κατάρτιση και εξειδίκευση σε θέματα που αφορούν τη συμβουλευτική, τον επαγγελματικό προσανατολισμό και το mentoring. Επίσης, να προετοιμάσει εξειδικευμένους επιστήμονες, οι οποίοι θα βοηθούν άτομα στην επαγγελματική τους εξερεύνηση, στη λήψη επαγγελματικών αποφάσεων, στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές τους επιλογές, στην επαγγελματική τους ανάπτυξη και γενικότερα, στην καθοδήγηση σε όλα τα πλαίσια της ζωής τους.

Η παρακολούθηση του προγράμματος αναμένεται να ωφελήσει τους συμμετέχοντες, τόσο γνωστικά όσο και επαγγελματικά. Συγκεκριμένα, όλοι όσοι ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα αναμένεται να έχουν αποκτήσει:

 • Σφαιρική και έγκυρη ενημέρωση για τις συμβουλευτικές υπηρεσίες στην ελληνική κοινωνία.
 • Γνώση των θεωριών επαγγελματικής ανάπτυξης.
 • Επαρκή κατάρτιση για την πραγματοποίηση συμβουλευτικών συνεδριών σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες.
 • Στρατηγικές και τεχνικές για τη διεξαγωγή Επαγγελματικής Συμβουλευτικής σε ειδικές και μη ομάδες.
 • Αυξημένα επαγγελματικά προσόντα, επικυρωμένα με βεβαίωση παρακολούθησης.

ECVET και Μοριοδοτήσεις

Όλα τα προγράμματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προσφέρουν Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες Επαγγελματικής Κατάρτισης ECVET. Ενδεικτικά, ένα πρόγραμμα 450 ωρών πιστώνει 22,5 ECVET. Το πρόγραμμα δίνει τη μέγιστη μοριοδότηση σύμφωνα με το νέο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών. (NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4589 Αρ. Φύλλου 13).

Αξίζει να επισημανθεί ότι η παρακολούθηση του προγράμματος μοριοδοτείται στις εκάστοτε προκηρύξεις για εκπαιδευτικούς και επιστημονικούς συνεργάτες δημοσίων ΙΕΚ ή/και ΣΔΕ ή/και σχολών μαθητείας ΟΑΕΔ.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Επιστημονικά Υπεύθυνος/η (ΕΥ): Ευστράτιος Παπάνης
Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος/η: Ευστράτιος Παπάνης
Διδάσκων: Σβολιαντοπούλου Μαρία

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 • 1. Συμβουλευτική και Καθοδήγηση
  • Ορισμός συμβουλευτικής και οι στόχοι της – Συμβουλευτική σχέση και χαρακτηριστικά συμβούλου
  • Εννοιολογικές Προσεγγίσεις Συμβουλευτικής και Καθοδήγησης/Προπονητικής – Συμβουλευτική Στήριξη Εκπαιδευτικού – Τα Δύο Είδη Κοινωνικοποίησης και τα Είδη Μάθησης που Περιλαμβάνει – Η έννοια του Κριτικού Φίλου (Critical Friend)
  • Τα πέντε Στάδια στη Διαδικασία της Καθοδήγησης – Οι Τρεις Διαστάσεις της Καθοδήγησης – Τα οφέλη της Συμβουλευτικής – Η Συμβουλευτική ως Στρατηγική Ηγετικής Ανάπτυξης – Οι Περιορισμοί και τα Κυριότερα Προβλήματα της Συμβουλευτικής
  • Νέο Μοντέλο Συμβουλευτικής – Οι Ομάδες Συνεργασίας Εκπαιδευτικών: Η Διαμόρφωσή τους και ο Ρόλος του Διευθυντή – Η Συμβολή των Παραγόντων της Εκπαίδευσης στην Ομαλή Ένταξη των Νέων Εκπαιδευτικών
 • 2. Σχολική Συμβουλευτική
  • Παλαιότερα Μοντέλα Παρέμβασης στα Σχολεία – Κοινωνικό vs Ιατρικό Μοντέλο – Νέα Μοντέλα Προσέγγισης του Παιδιού/Παρέμβασης (Ολιστικό, Οικοσυστημικό) (Ecosystemic) – Βασικές Αρχές του Νέου Ενταξιακού Σχολείου – Ορισμοί Σχολικής Συμβουλευτικής
  • Μοντέλα Παρέμβασης στο Πλαίσιο του Σχολείου για την Πρόληψη/Αντιμετώπιση Ψυχοκοινωνικών Δυσκολιών – Συμβουλευτική Παρέμβαση για Παιδιά, Γονείς, Δασκάλους – Βασικές Αρχές/Στόχοι της Συμβουλευτικής Παρέμβασης στα Σχολεία – Ομάδες Παιδιών που Κατηγοριοποιούνται ως Παιδιά με Ε.Ε.Α. – Συμβουλευτική Διαδικασία στο Πλαίσιο του Σχολείου για Παιδιά με Προβλήματα/ΕΕΑ
  • Χαρακτηριστικά της Στάσης και Βασικές Δεξιότητες του Σχολικού Ψυχολόγου/Συμβούλου/Εκπαιδευτικού – Οφέλη της Ενεργητικής Ακρόασης (ΕΑ) – Βασικές Υποχρεώσεις και Προτεραιότητες του Εκπαιδευτικού σε Σχέση με τους Ευάλωτους Μαθητές
  • Στόχοι Σχολικής Συμβουλευτικής και Ψυχοπαιδαγωγικής Παρέμβασης σε Σχέση με τους Μαθητές με ΕΕΑ – Λειτουργίες της Συμβουλευτικής Δράσης – Βασικά βήματα της Ολιστικής (ψυχοδυναμική/συστημική/ενταξιακή/resilient) Ψυχοπαιδαγωγικής
 • 3. Επαγγελματικός Προσανατολισμός και ο Ρόλος των Γονέων
  • Η Έννοια του Επαγγελματικού Προσανατολισμού Επαγγελματική Ανάπτυξη Ατόμων – Τι Πρέπει να Γνωρίζω πριν Επιλέξω Σπουδές και Επάγγελμα – Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού και οι Υπηρεσίες που Προσφέρουν
  • Μέσα Εκπαιδευτικής Επαγγελματικής Συμβουλευτικής – Αλληλεπίδραση Μαθητή/Γονέα/Σχολείου σε Θέματα που Σχετίζονται με Εκπαιδευτικές και Επαγγελματικές Επιλογές
  • Οικογένεια και Επιλογή Σταδιοδρομίας Συνεργασία Συμβούλων – Γονέων Τρόποι Διευκόλυνσης των Γονέων στην Ανάπτυξη Συμπεριφορών που Διευκολύνουν τη Λήψη Αποφάσεων των Παιδιών – Τύποι Γονέων – Τύποι Μητέρων
  • Κριτήρια επιλογής σπουδών και επαγγέλματος
 • 4. Mentoring
  • Οι Πρώτες Αναφορές σε Μέντορες – Ο Ορισμός του Mentoring – Τα Πλεονεκτήματα του Mentoring
  • Ποιος είναι ο Μέντορας: Ο ρόλος του και οι αρμοδιότητές του – Τι δεν Πρέπει να Κάνει ο Μέντορας – Χαρακτηριστικά Ενός Καλού Μέντορα
  • Ο Ρόλος του Μέντορα Επιχειρηματικότητας – Συμβουλές και Προϋποθέσεις για την Ανάπτυξη Ποιοτικής Σχέσης Μεταξύ του Μέντορα και του Νέου Υποψηφίου
  • Οι Τέσσερις Τύποι Mentoring
 • 5. Συμβουλευτική Συνέντευξη
  • Ορισμός της Συνέντευξης – Διαφορές Μεταξύ Συνέντευξης και Συζήτησης – Η Συνέντευξη στην Κοινωνική Εργασία Επικοινωνία στη Συνέντευξη
  • Τα Χαρακτηριστικά της Καλής Επικοινωνίας – Πρότυπα Επικοινωνίας – Τύποι Λεκτικής Επικοινωνίας – Η Σημασία της Μη Λεκτικής Επικοινωνίας – Σκοποί της Συνέντευξης
  • Η Ερευνητική και η Συμβουλευτική Συνέντευξη – Στάδια Παρέμβασης στη Συμβουλευτική – Κατανοώντας τη Συμβουλευτική Σχέση και οι 6 Βασικές Αρχές που τη Διέπουν
  • Η Τεχνική της Ενεργητικής Ακρόασης – Η Τεχνική της Ανατροφοδότησης και οι Κατηγορίες της – Στάση Σώματος του Καλού Ακροατή – Φραγμοί στη Διαδικασία Ακρόασης
 • 6. Επαγγελματική Ανάπτυξη Ειδικών Ομάδων
  • Δυσκολία Ορισμού της Έννοιας Αναπηρία και Άτομα με Ειδικές Ανάγκες – Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά Ατόμων με Αναπηρία – Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Προώθηση στην Απασχόληση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες – Σκοπός της Ειδικής Εκπαίδευσης – Η Ισχύουσα Νομοθεσία
  • Αύξηση Ευκαιριών Απασχόλησης για τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες – Τι Περιλαμβάνει η Εξεύρεση Εργασίας – Τρόποι Εξεύρεσης Εργασίας και Βελτίωσης της Απασχολησιμότητας – Στήριξη στην Κοινωνική και Επαγγελματική Ένταξη των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες
  • Οι Δράσεις, τα Οφέλη και τα Χαρακτηριστικά της Συμβουλευτικής Υποστήριξης – Τα Εργαλεία της Υποστήριξης και Προώθησης της Απασχόλησης – Τα Οφέλη των Δράσεων Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης
  • Συμβουλευτική Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας: Το Μοντέλο της Επανόδου για Αποφυλακιζόμενα Άτομα
 • 7. Συμβουλευτική και Νέες Τεχνολογίες
  • Ο Ρόλος της Τεχνολογίας στην Ψυχολογία – Θεραπευτική Τεχνολογία – Παρεμβάσεις Υποστηριζόμενες από το Διαδίκτυο: Διαδικτυακά Υποστηριζόμενες Παρεμβάσεις (web based), Διαδικτυακά Χειριζόμενο Θεραπευτικό Λογισμικό, Διαδικτυακή Συμβουλευτική ή/και Θεραπεία, Λοιπές Θεραπευτικές Δραστηριότητες
  • Η Έννοια, ο Ορισμός και τα Οφέλη της Τηλεσυμβουλευτικής – Τα Μειονεκτήματα και οι Προκλήσεις της Τηλεσυμβουλευτικής
  • Η Τηλεσυμβουλευτική ως Έγκυρο Θεραπευτικό Μοντέλο: Ηθικά και Δεοντολογικά Θέματα Θεραπευτική Σχέση – Θεραπευτικό Συμβόλαιο
  • E-Counseling vs Τηλεσυμβουλευτική: Διεθνής και Ελληνική Πραγματικότητα – Συμπεράσματα
 • 8. Εισαγωγή στη Μεθοδολογία Έρευνας των Κοινωνικών Επιστημών
  • Εισαγωγή στις Μεθόδους Κοινωνικής Έρευνας
  • Ζητήματα και Στάδια Σχεδιασμού Ποσοτικών Ερευνών: Μέθοδοι Δειγματοληψίας, Συλλογής και Ανάλυσης Ερευνητικών Δεδομένων
  • Ζητήματα και Στάδια Σχεδιασμού Ποιοτικών Ερευνών
  • Δεοντολογία Έρευνας και Συγγραφή Επιστημονικών Εργασιών
 • 9. Τελική Αξιολόγηση Προγράμματος
Δείτε ακόμα