Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Εκπαίδευση Ενηλίκων

Το πρόγραμμα απευθύνεται στους ενεργεία εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στους υποψήφιους εκπαιδευτές ΔΙΕΚ, ΙΙΕΚ, ΣΔΕ και γενικότερα σε όλους τους πτυχιούχους που ενδιαφέρονται να απασχοληθούν στον τομέα της εκπαίδευσης.

Επιπροσθέτως όμως, η επιμόρφωση αυτή αποτελεί την στοχευμένη προετοιμασία για τις εξετάσεις εκπαιδευτικής επάρκειας του ΕΟΠΠΕΠ καθώς αναλύονται τόσο τα θέματα της θεωρητικής εξέτασης όσο και η μικροδιδασκαλία της πρακτικής εξέτασης.

Σκοπός του πιστοποιημένου μεταπτυχιακού προγράμματος επαγγελματικής εξειδίκευσης είναι αφενός η επικαιροποίηση γνώσεων και προσόντων των εν ενεργεία εκπαιδευτικών συμμετεχόντων και η βέλτιστη θεωρητική και πρακτική προετοιμασία των συμμετεχόντων για τις εξετάσεις της εκπαιδευτικής επάρκειας του ΕΟΠΠΕΠ.

ECVET και Μοριοδοτήσεις

Όλα τα προγράμματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προσφέρουν Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες Επαγγελματικής Κατάρτισης ECVET. Ενδεικτικά, ένα πρόγραμμα 450 ωρών πιστώνει 22,5 ECVET. Το πρόγραμμα δίνει τη μέγιστη μοριοδότηση σύμφωνα με το νέο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών. (NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4589 Αρ. Φύλλου 13).

Αξίζει να επισημανθεί ότι η παρακολούθηση του προγράμματος μοριοδοτείται στις εκάστοτε προκηρύξεις για εκπαιδευτικούς και επιστημονικούς συνεργάτες δημοσίων ΙΕΚ ή/και ΣΔΕ ή/και σχολών μαθητείας ΟΑΕΔ.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Επιστημονικά Υπεύθυνος/η (ΕΥ): Ευστράτιος Παπάνης
Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος/η: Ευστράτιος Παπάνης
Διδάσκων: Βασιλική Κελεμουρίδου

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 • 1. Θεωρίες Εκπαίδευσης Ενηλίκων – Ιστορική Εξέλιξη – Eκπαιδευτική Πολιτική
  • Ορίζοντας τις μορφές εκπαίδευσης στην Ελλάδα
  • Βασικές αρχές και χαρακτηριστικά της εκπαίδευσης ενηλίκων
  • Η εξέλιξη της εκπαίδευσης ενηλίκων από τη δεκαετία του 80 έως σήμερα
  • Η δια βίου μάθηση στην Ελλάδα
 • 2. Εκπαιδευόμενοι – Ομάδα Στόχος
  • Τα χαρακτηριστικά της ομάδας των ενηλίκων εκπαιδευομένων
  • Οι θεωρίες μάθησης
  • Η δυναμική και η διεργασία της ομάδας
  • Η λειτουργία της εκπαιδευτικής ομάδας και ο ρόλος του εκπαιδευτή
 • 3. Βασικές Ικανότητες – Φύλο – Διαπολιτισμικότητα
  • Οι βασικές ικανότητες
  • Η οπτική του φύλου στην εκπαίδευση ενηλίκων
  • Η έννοια της διαπολιτισμικότητας στην εκπαίδευση ενηλίκων
  • Μοντέλα διαχείρισης της ετερότητας – στρατηγικές διαπολιτισμικής εκπαίδευσης
 • 4. Μεθοδολογία Σχεδιασμού – Κοινωνικοοικονομικό Πλαίσιο
  • Τα στάδια σχεδιασμού της διδακτικής ενότητας
  • Οι εκπαιδευτικές ανάγκες
  • Οι διδακτικοί στόχοι
  • Οι εκπαιδευτικές τεχνικές
 • 5. Εκπαιδευτικό Υλικό – Εποπτικά Μέσα – Χώροι Μάθησης
  • Τα εποπτικά μέσα
  • Το εκπαιδευτικό υλικό
  • Ο εκπαιδευτικός χώρος
  • Εμπόδια κατά τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας κι Επικοινωνίας
 • 6. Αξιολόγηση – Συνεχής Βελτίωση
  • Αντικείμενο και λόγοι αξιολόγησης στην εκπαίδευση ενηλίκων
  • Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προγράμματος
  • Τα μοντέλα αξιολόγησης
  • Η αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτή ενηλίκων
 • 7. Η Μικροδιδασκαλία
  • Οι βασικές αρχές της μικροδιδασκαλίας
  • Τα βήματα της μικροδιδασκαλίας
  • Παράδειγμα σχεδιασμού μικροδιδασκαλίας
  • Η αξιολόγηση της μικροδιδασκαλίας – Σημεία κλειδιά
 • 8. Εισαγωγή στη Μεθοδολογία Έρευνας των Κοινωνικών Επιστημών
  • Εισαγωγή στις Μεθόδους Κοινωνικής Έρευνας
  • Ζητήματα και Στάδια Σχεδιασμού Ποσοτικών Ερευνών: Μέθοδοι Δειγματοληψίας, Συλλογής και Ανάλυσης Ερευνητικών Δεδομένων
  • Ζητήματα και Στάδια Σχεδιασμού Ποιοτικών Ερευνών
  • Δεοντολογία Έρευνας και Συγγραφή Επιστημονικών Εργασιών
 • 9. Τελική Αξιολόγηση Προγράμματος
Δείτε ακόμα