Σχολική Ψυχολογία

Παιδαγωγικά

Η Σχολική Ψυχολογία αποτελεί έναν από τους εφαρμοσμένους κλάδους της ψυχολογίας και είναι άμεσα συνδεδεμένος με την σχολική πραγματικότητα.

Σύμφωνα με τα ελληνικά και διεθνή δεδομένα, παρατηρείται ένα εύρος δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα παιδιά σε τομείς που σχετίζονται με την ψυχοκοινωνική και μαθησιακή τους προσαρμογή.

Σκοπός του προγράμματος είναι να προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με τον ρόλο και τη λειτουργία της ψυχολογίας στον χώρο του σχολείου.

 • Πραγματοποιείται παρουσίαση και περιγραφή του κλάδου της Σχολικής Ψυχολογίας καθώς και του πολυδιάστατου ρόλου του σχολικού ψυχολόγου.
 • Παρουσιάζονται οι βασικοί τομείς παρέμβασης των σχολικών ψυχολόγων, με εστίαση στις σύγχρονες τάσεις και θεωρητικές προσεγγίσεις για την παροχή σχολικών ψυχολογικών υπηρεσιών.
 • Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα βασικά μοντέλα συνεργασίας σχολείου και οικογένειας, καθώς και οι παράγοντες που διαμορφώνουν τη γονική εμπλοκή.
 • Παρουσιάζονται ακόμη βασικές θεωρίες κινήτρων, καθώς και τα βασικά βήματα για τη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος στη σχολική τάξη από τον εκπαιδευτικό, που να προωθεί τη μάθηση και την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων.
 • Γίνεται αναφορά σε δυσκολίες και διαταραχές που παρεμβάλλονται στη διαδικασία της μάθησης, όπως στις Μαθησιακές δυσκολίες, στη Διαταραχή Ελλειμματικής προσοχής και Υπερκινητικότητας, την Εναντιωματική Προκλητική Διαταραχή και τη Διαταραχή Διαγωγής, καθώς και στην αιτιολογία τους και τη θεραπευτική τους αντιμετώπιση.
 • Τέλος, περιγράφεται η Συστημική προσέγγιση και τα αποτελέσματα εφαρμογής της στο εκπαιδευτικό περιβάλλον.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, γονείς, απόφοιτους ΙΕΚ, ειδικούς παιδαγωγούς, επαγγελματίες υγείας, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, κοινωνικούς λειτουργούς, φοιτητές ψυχολογίας/παιδαγωγικών σχολών και γενικότερα σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο επί του συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου.

ECVET και Μοριοδοτήσεις

Όλα τα προγράμματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προσφέρουν Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες Επαγγελματικής Κατάρτισης ECVET. Ενδεικτικά, ένα πρόγραμμα 450 ωρών πιστώνει 22,5 ECVET. Το πρόγραμμα δίνει τη μέγιστη μοριοδότηση σύμφωνα με το νέο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών. (NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4589 Αρ. Φύλλου 13).

Αξίζει να επισημανθεί ότι η παρακολούθηση του προγράμματος μοριοδοτείται στις εκάστοτε προκηρύξεις για εκπαιδευτικούς και επιστημονικούς συνεργάτες δημοσίων ΙΕΚ ή/και ΣΔΕ ή/και σχολών μαθητείας ΟΑΕΔ.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Επιστημονικά Υπεύθυνος/η (ΕΥ): Ευστράτιος Παπάνης
Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος/η: Ευστράτιος Παπάνης
Διδάσκων: Δέσποινα Παπαδοπούλου

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 • 1. Σύγχρονες Θεωρητικές Προσεγγίσεις στο Χώρο της Σχολικής Ψυχολογίας. Η Έννοια της Ευεξίας στη Σχολική Κοινότητα – Προγράμματα Παρέμβασης στο Σχολικό Περιβάλλον.
  • Η έννοια της Σχολικής ψυχολογίας: – Ο ρόλος του Σχολικού ψυχολόγου – Η ψυχική υγεία για τα παιδιά και τους εφήβους – Σχολικές Ψυχολογικές Υπηρεσίες
  • Η έννοια της ευεξίας σε επίπεδο σχολικής κοινότητας: – Οι διαστάσεις της Ψυχικής ευεξίας σε επίπεδο σχολικής κοινότητας – Η σημασία των διαπροσωπικών σχέσεων στο χώρο του σχολείου
  • Προγράμματα παρέμβασης στο σχολικό περιβάλλον: Εισαγωγικά στοιχεία – Η έννοια της Θετικής ψυχολογίας – Διευρυμένες ψυχολογικές- συμβουλευτικές υπηρεσίες στο χώρο του σχολείου – Προστατευτικοί παράγοντες & Παράγοντες επικινδυνότητας και Προγράμματα πρόληψης
  • Προγράμματα πρόληψης – Πρωτογενής πρόληψη – Δευτερογενής πρόληψη – Πρωτογενής πρόληψη – Παρέμβαση σε επίπεδο Συστήματος – Άξονες Ομοιοτήτων & Διαφορετικότητας και ανάπτυξη και προσαρμογή των παιδιών και των εφήβων
 • 2. Η Ψυχολογία των Κινήτρων των Μαθητών στο Σχολικό Περιβάλλον: Διαμορφώνοντας Θετικά Περιβάλλοντα Μάθησης
  • Εισαγωγικά στοιχεία: – Κίνητρα – Εσωτερικά και εξωτερικά κίνητρα
  • Θεωρίες Κινήτρων: – Ιεραρχία των αναγκών του Abraham Maslow – Θεωρία του αυτοπροσδιορισμού
  • Θεωρίες Κινήτρων: – Πεποιθήσεις αυτό- αποτελεσματικότητας
  • Θεωρίες Κινήτρων: – Θεωρία των αιτιακών αποδόσεων – Θεωρίες για τη νοημοσύνη
 • 3. Συνεργασία Σχολείου – Οικογένειας
  • Συνεργασία Σχολείου- Οικογένειας: Εισαγωγικά στοιχεία – Σύγχρονα Συστημικά Μοντέλα για τη συνεργασία Σχολείου- Οικογένειας: Το Οικοσυστημικό μοντέλο του Bronfenbrenner
  • Σύγχρονα Συστημικά Μοντέλα για τη συνεργασία Σχολείου- Οικογένειας: Το Μοντέλο των επικαλυπτόμενων σφαιρών επιρροής της J. Epstein – Το Μοντέλο των σχέσεων σχολείου και οικογένειας των Ryan και Adams
  • Σύγχρονα Συστημικά Μοντέλα για τη συνεργασία Σχολείου- Οικογένειας: Το Μοντέλο συν- εκπαίδευσης
  • Γονική εμπλοκή: Σχέσεις γονέων- εκπαιδευτικών Επιδράσεις της γονικής εμπλοκής στη σχολική επίδοση των παιδιών
 • 4. Η Συμβουλευτική στη Σχολική Κοινότητα. Κρίσεις στη Σχολική Κοινότητα: Πλαίσιο, Διαχείριση, Συμβουλευτική
  • Εισαγωγικά στοιχεία – Ο συμβουλευτικός ρόλος του εκπαιδευτικού – Η Συμβουλευτική ψυχολογία στην εκπαίδευση – Η Ανθρωπιστική προσέγγιση στη Συμβουλευτική ψυχολογία
  • Η Προσωποκεντρική προσέγγιση στο εκπαιδευτικό περιβάλλον – Διαλεκτική συμβουλευτική – Εκπαιδευτική Διαλεκτική συμβουλευτική
  • Κρίση: Ορισμός – Τύποι κρίσεων – Στόχοι της Συμβουλευτικής διαχείρισης κρίσεων – Γενικές αρχές Συμβουλευτικής σε περιπτώσεις κρίσεων
  • Αρχές Συμβουλευτικής κατά τη διαδικασία της παρέμβασης σε επίπεδο σχολικής τάξης – Πρόγραμμα παρέμβασης διαχείρισης κρίσης – Ο ρόλος του εκπαιδευτικού – Η ελληνική εμπειρία
 • 5. Εισαγωγή στην Έννοια των Μαθησιακών Δυσκολιών: Ορισμός, Αιτιολογία, Παρέμβαση
  • Οι Μαθησιακές Δυσκολίες ως ένα «συνεχές» – Ορισμός Μαθησιακών Δυσκολιών – Οι Μαθησιακές Δυσκολίες κατά DSM-IV
  • Αναγνωστικές Δυσκολίες ή Δυσλεξία – Αιτιολογία των Μαθησιακών Δυσκολιών: Νευροβιολογικοί παράγοντες
  • Αιτιολογία των Μαθησιακών Δυσκολιών: – Γνωστικοί παράγοντες – Υπόθεση μνήμης εργασίας – Υπόθεση των Μεταγνωστικών Διεργασιών – Συναισθηματικοί παράγοντες
  • Μαθησιακές Δυσκολίες και Ψυχοκοινωνική προσαρμογή – Αναγνωστικές Δυσκολίες και Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής- Υπερκινητικότητα – Αναγνωστικές Δυσκολίες και Προβλήματα συμπεριφοράς – Παρεμβάσεις σε περιπτώσεις μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες
 • 6. Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητα – Εναντιωτική Προκλητική Διαταραχή – Διαταραχή διαγωγής
  • Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής- Υπερκινητικότητα: Εισαγωγικά στοιχεία – Διαγνωστικά κριτήρια – Η ΔΕΠ- Υ στο Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο Ψυχικών Διαταραχών- 4η έκδοση (DSM- IV) – ΔΕΠ- Υ: Επιδημιολογία – ΔΕΠ- Υ: Συννοσηρότητα – Συνοδά προβλήματα της ΔΕΠ- Υ
  • ΔΕΠ- Υ: Αιτιολογία – ΔΕΠ- Υ στη σχολική τάξη – Παρεμβάσεις- Θεραπευτική αντιμετώπιση – Εναντιωτική Προκλητική Διαταραχή: Κλινική εικόνα και Διαγνωστικά κριτήρια
  • Εναντιωτική Προκλητική Διαταραχή: Αιτιολογία -Εναντιωτική Προκλητική Διαταραχή και Διαταραχή Διαγωγής  Εναντιωτική Προκλητική Διαταραχή: Θεραπευτική αντιμετώπιση – Διαταραχή Διαγωγής: Κλινική εικόνα και Διαγνωστικά κριτήρια
  • Διαταραχή Διαγωγής: Αιτιολογία – Διαταραχή Διαγωγής: Κλινική αξιολόγηση – Διαταραχή Διαγωγής: Θεραπευτικές παρεμβάσεις
 • 7. Η Συστημική Προσέγγιση στο Εκπαιδευτικό Περιβάλλον: Τεχνικές Διαχείρισης Προβλημάτων Συμπεριφοράς στη Σχολική Τάξη
  • Η Συστημική προσέγγιση: Εισαγωγικά στοιχεία
  • Τεχνικές που οδηγούν σε αλλαγή της συμπεριφοράς: Η τεχνική της αναπλαισίωσης
  • Τεχνικές που οδηγούν σε αλλαγή της συμπεριφοράς: Η τεχνική της ενθάρρυνσης για τη συνέχιση της προβληματικής συμπεριφοράς με διαφορετικό τρόπο
  • Τεχνικές που οδηγούν σε αλλαγή της συμπεριφοράς: Η τεχνική του εντοπισμού των εξαιρέσεων – Η τεχνική της θετικής υποδήλωσης των κινήτρων της συμπεριφοράς
 • 8. Εισαγωγή στη Μεθοδολογία Έρευνας των Κοινωνικών Επιστημών
  • Εισαγωγή στις Μεθόδους Κοινωνικής Έρευνας
  • Ζητήματα και Στάδια Σχεδιασμού Ποσοτικών Ερευνών: Μέθοδοι Δειγματοληψίας, Συλλογής και Ανάλυσης Ερευνητικών Δεδομένων
  • Ζητήματα και Στάδια Σχεδιασμού Ποιοτικών Ερευνών
  • Δεοντολογία Έρευνας και Συγγραφή Επιστημονικών Εργασιών
 • 9. Τελική Αξιολόγηση Προγράμματος
Δείτε ακόμα