Στέλεχος Γραμματειακής Υποστήριξης

Οικονομία και Διοίκηση

O ρόλος του Στελέχους Γραμματειακής Υποστήριξης είναι κομβικός στο επιχειρησιακό περιβάλλον, ιδιωτικό ή δημόσιο. Συμβάλλει στη δημιουργία ενός εργασιακού κλίματος υψηλών προδιαγραφών, ξεκινώντας από την ευταξία και πειθαρχία του χώρου, καλλιεργώντας συνειδητά φιλικές σχέσεις, ενώ παράλληλα διευκολύνει τη διεκπεραίωση των ανατιθέμενων εργασιών.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νεοεισερχόμενους στον γραμματειακό κλάδο, σε υφιστάμενα γραμματειακά και διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων, οργανισμών ή άλλων φορέων, σε στελέχη αποθήκης και λογιστηρίου αλλά ακόμη και σε ανέργους, φοιτητές ή αποφοίτους ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ και Λυκείων οι οποίοι ενδιαφέρονται να σταδιοδρομήσουν στο κλάδο της Διοικητικής – Γραμματειακής Υποστήριξης.

Σκοπός του υποχρεωτικά πιστοποιημένου προγράμματος είναι η αποτελεσματική προετοιμασία του συμμετέχοντα στο σύγχρονο περιβάλλον γραφείου κάθε οργανισμού, ιδιωτικού ή δημόσιου, διαχειριζόμενο καινοφανή τεχνολογία διαχείρισης πληροφοριών, μαζί με τα επιμέρους και κλασικά θέματα της επικοινωνίας, παρουσιάσεων, σύνταξης επιστολών και αναφορών, διεκπεραίωσης τηλεφωνημάτων, διαχείριση εγγράφων, όπως αρχειοθέτηση και μεταβίβαση, κλπ.

ECVET και Μοριοδοτήσεις

Όλα τα προγράμματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προσφέρουν Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες Επαγγελματικής Κατάρτισης ECVET. Ενδεικτικά, ένα πρόγραμμα 450 ωρών πιστώνει 22,5 ECVET. Το πρόγραμμα δίνει τη μέγιστη μοριοδότηση σύμφωνα με το νέο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών. (NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4589 Αρ. Φύλλου 13).

Αξίζει να επισημανθεί ότι η παρακολούθηση του προγράμματος μοριοδοτείται στις εκάστοτε προκηρύξεις για εκπαιδευτικούς και επιστημονικούς συνεργάτες δημοσίων ΙΕΚ ή/και ΣΔΕ ή/και σχολών μαθητείας ΟΑΕΔ.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Επιστημονικά Υπεύθυνος/η (ΕΥ): Ευστράτιος Παπάνης
Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος/η: Γεώργιος Κορρές
Διδάσκων: Ευάγγελος Γιομπλιάκης

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 • 1. Καριέρα Assistant Manager στο Σύγχρονο Εταιρικό Περιβάλλον
  • Ρόλος & Καθήκοντα Θέσεως Εργασίας – Ρόλος της Assistant Manager (Γραμματεία Διοίκησης) – Απαιτούμενα προσόντα: Γνώσεις & Δεξιότητες – Ανασκευή Παραδοχών Επαγγέλματος – Εκπαίδευση & Πιστοποίηση
  • Προώθηση Καριέρας – Διεκδίκησης Θέσεως Assistant Manager – Σύνταξη Βιογραφικού & Συνοδευτικής Επιστολής – Συνέντευξη, Ευχαριστήρια Επιστολή – Προσωπική Δικτύωση
  • Εταιρική Οργανωτική Δομή & Αρχές Λειτουργίας – Σύγχρονα Σχήματα Εταιρικής Οργάνωσης – Εταιρικές Εργασιακές Σχέσεις – Επιχειρηματική Ηθική, Δεοντολογία & Εθιμοτυπία
  • Εταιρικό Περιβάλλον & Επικοινωνία – Εταιρική Αποστολή & Προβολή Εικόνας – Στρατηγική και συναφείς Λειτουργίες – Επίτευξη Εταιρικών Στόχων
 • 2. Διαχείριση Έργων Διοίκησης
  • Έννοια & Είδη Ηγεσίας – Συναίσθηση εκπλήρωσης Σκοπού – Στόχοι ως έμπνευση Συνεργατών – Αναγνώριση Απόδοσης Συνεργατών
  • Διαχείριση Ομάδων (αύξηση συνεισφοράς) – Προϋποθέσεις εύρυθμης λειτουργία ομάδος – Ανάθεση Εργασιών & Καθηκόντων σε Ομάδες -“Γεφύρωμα Διαφορών”
  • Διαχείριση Ρίσκου & Αρχές Ποιότητας – Κριτήρια Αποτίμησης, αποτίμησης και Βελτίωσης – Σύνδεση μεταξύ Διαχείρισης Ρίσκου & Ποιότητας – Διαχείριση Έργων (Project Management) – Ορισμός & συγγενείς έννοιες Διαχ. Έργων – Φάσεις Διαχείρισης και Ικανότητες προαπαιτούμενες
  • Ορισμός Διαχείρισης Έργου (Έννοιες, Παράγοντες) – Κύκλος Ζωής Έργου (Τμηματοποίηση) – Εργαλεία Προγραμματισμού, Κίνδυνοι Έργου
 • 3. Διαχείριση Τεχνολογίας σε Περιβάλλον Γραφείου
  • Αποδοτικότητα Εργασιών – Προμήθειες Αναλώσιμων & Εξοπλισμός Γραφείου – Διαχείριση Δεδομένων – Χρήση Ειδικών Εφαρμογών
  • Συμβουλές χρήσης λογισμικού Word, Excel, PowerPoint (αναφορές, παρουσιάσεις) – Ηλεκτρονική Επικοινωνία & Διαδίκτυο
  • Διαχείριση Εγγραφής Επικοινωνίας – Σύνταξη & Χειρισμός Εμπορικής Αλληλογραφίας, Σημειώματα – Μηνύματα, Αναφορές – Αρχειοθέτηση Εγγράφων Επιχείρησης – Στοιχεία Λογιστικής & Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
  • Αποδοτικότητα Εργασιών Γραμματείας – Καθορισμός Προθεσμιών Διεκπεραίωσης – Διαχείριση Εργασιακού Χρόνου & Επίλυση Προβλημάτων – Δείκτες Παρακολούθησης Αποδοτικότητας Γραφείου
 • 4. Δημόσιες Σχέσεις & Επικοινωνία
  • Ορισμός, Έννοιες Δημοσίων Σχέσεων – Τι είναι και τι δεν είναι Δημόσιες Σχέσεις – Στοιχεία αναβάθμισης Εταιρικής Εικόνας – Σχέσεις με Πελάτες, Προμηθευτές, Media, Σωματεία, κλπ
  • Ανάπτυξη Εταιρικών Σχέσεων – Υλοποίηση Εκδηλώσεων – Επαγγελματικές Συναντήσεις – Επαγγελματικά Ταξίδια
  • Αρχές Λεκτικής & Μη Λεκτικής Επικοινωνίας – Κατανόηση Επικοινωνίας και Ανατροφοδότηση -Τεχνικές Ικανότητας επηρεασμού Επικοινωνίας – Γλώσσα σώματος & Προφορική Επικοινωνία
  • Συνεργασία με Προϊσταμένους – Δημιουργία κλίματος Συνεργασίας – Συμβολή στον Προγραμματισμό Εργασιών Προϊσταμένου – Διαχείριση διαφωνιών με Προϊστάμενο
 • 5. Επικοινωνία εντός Περιβάλλοντος Γραφείου
  • Αρχές Λεκτικής & Μη Λεκτικής Επικοινωνίας – Κατανόηση Επικοινωνίας και σημασία -Ανατροφοδότησης
  • Ανάπτυξη Ικανότητας επηρεασμού Επικοινωνίας – Τεχνικές – Γλώσσα σώματος& Προφορική Επικοινωνία
  • Συνεργασία με Προϊσταμένους – Δημιουργία κλίματος Συνεργασίας
  • Βελτίωση Προγραμματισμού εργασιών Προϊσταμένου – Συντονισμός ανατιθέμενων εργασιών και περάτωσή τους
 • 6. Διαχείριση Δύσκολων Καταστάσεων
  • Διαχείριση Συγκρούσεων – Ορισμός και Διαφοροποίηση προβλημάτων – Αξιολόγηση Λύσεων
  • Εφαρμογή Τεχνικών Δημιουργικής Σκέψης – Ανάπτυξη κριτηρίων – Αξιολόγηση Εναλλακτικών Επιλογών
  • Χειρισμός Δύσκολων Ανθρώπων – Διευθέτηση Αδιεξόδων επικοινωνίας
  • Από τη Σύγκρουση στη Συνεργασία – Στερεότυπα, Διαφορετικότητα, εικασίες
 • 7. Προσωπική Ανάπτυξη
  • Ρόλος & φύση των Συναισθημάτων – Διαχείριση Συναισθημάτων – Δημιουργικό και Καταστροφικό Άγχος) – Διαπροσωπικές Σχέσεις (φόβος, επιθετικότητα, αποδοχή, απόρριψη)
  • Συναισθηματική Νοημοσύνη – Απαραίτητες Συναισθηματικές Δεξιότητες – Επίδραση στις Διαπροσωπικές Σχέσεις
  • Ενίσχυση Προσωπικής Εικόνας – Εξοικείωση με διάφορους Τύπους Προσωπικότητας – Διάγνωση του Προσωπικού σας Τύπου – Αυτοπεποίθηση στον Εργασιακό Χώρο
  • Θέσπιση & Τήρηση Προσωπικών Στόχων – Ορισμοί, Έννοιες & Στάσεις – Στάδια ανάπτυξης Στόχων
 • 8. Εισαγωγή στη Μεθοδολογία Έρευνας των Κοινωνικών Επιστημών
  • Εισαγωγή στις Μεθόδους Κοινωνικής Έρευνας
  • Ζητήματα και Στάδια Σχεδιασμού Ποσοτικών Ερευνών: Μέθοδοι Δειγματοληψίας, Συλλογής και Ανάλυσης Ερευνητικών Δεδομένων
  • Ζητήματα και Στάδια Σχεδιασμού Ποιοτικών Ερευνών
  • Δεοντολογία Έρευνας και Συγγραφή Επιστημονικών Εργασιών
 • 9. Τελική Αξιολόγηση Προγράμματος
Δείτε ακόμα