Μάρκετινγκ & Επικοινωνίες

Οικονομία και Διοίκηση

Το πρόγραμμα ειδίκευσης «Μάρκετινγκ & Επικοινωνίες» απευθύνεται στο ανθρώπινο δυναμικό που απασχολείται ή προτίθεται να απασχοληθεί στη διοίκηση μιας επιχείρησης, εφαρμόζοντας εργαλεία διαχείρισης και επικοινωνίας μάρκετινγκ.

Μέσω του προγράμματος τονίζεται η αξία του Μάρκετινγκ με στόχο την αποτελεσματική λειτουργία των επιχειρήσεων και των οργανισμών.

Οι εκπαιδευόμενοι μέσα από τις διδασκόμενες ενότητες θα εξοικειωθούν με βασικούς και θεμελιώδεις όρους του Μάρκετινγκ, θα έχουν την ευκαιρία, να γνωρίσουν τη στρατηγική καθώς και τη μεθοδολογία που ακολουθείται, σύμφωνα με τις αρχές του Μάρκετινγκ, καταλήγοντας στον τρόπο σχεδίασης του κατάλληλου οργανωτικού πλαισίου που θα κινηθεί η εκάστοτε επιχείρηση ή οργανισμός.

Επιπροσθέτως, ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο παγκόσμιο μάρκετινγκ και την εταιρική κοινωνική ευθύνη, δύο βασικούς συντελεστές για την βέλτιστη εσωτερική και εξωτερική διαχείριση μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού.

Σκοπός του προγράμματος είναι η κατανόηση της σημαντικότητας του Μάρκετινγκ σε όλα τα τμήματα μιας εταιρίας, η αποτελεσματικότητα ενός σωστά δομημένου σχεδίου Μάρκετινγκ και ο τρόπος χειρισμού των εργαλείων και μεθόδων της στρατηγικής του.

Τέλος, αναλύονται σημαντικά εργαλεία, όπως το BCG Matrix, το Matrix Ansoff και η προσέγγιση GE, τα οποία θα βοηθήσουν τους εκπαιδευόμενους να γίνουν καλύτεροι διαχειριστές και αναλυτές των προϊόντων και της αγοράς που απευθύνονται.

Ολοκληρώνοντας το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ειδίκευσης οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση:

 • Να δημιουργούν, να παρέχουν και να γνωστοποιούν την αξία ενός προϊόντος στους πελάτες τους.
 • Να εφαρμόζουν τεχνικές και μεθόδους στρατηγικής του Μάρκετινγκ.
 • Να κατανοήσουν την αξία της επικοινωνίας με υφιστάμενους αλλά και εν δυνάμει πελάτες.
 • Να αναγνωρίζουν τους όρους του Μάρκετινγκ ώστε να ερμηνεύουν  ένα στρατηγικό σχέδιο.
 • Να προσδιορίζουν το μίκρο και μακροπεριβάλλον μιας επιχείρησης.
 • Να διαχειρίζονται με επιτυχία τις πελατειακές σχέσεις.
 • Να αξιολογούν μια εκστρατεία μάρκετινγκ.

ECVET και Μοριοδοτήσεις

Όλα τα προγράμματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προσφέρουν Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες Επαγγελματικής Κατάρτισης ECVET. Ενδεικτικά, ένα πρόγραμμα 450 ωρών πιστώνει 22,5 ECVET. Το πρόγραμμα δίνει τη μέγιστη μοριοδότηση σύμφωνα με το νέο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών. (NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4589 Αρ. Φύλλου 13).

Αξίζει να επισημανθεί ότι η παρακολούθηση του προγράμματος μοριοδοτείται στις εκάστοτε προκηρύξεις για εκπαιδευτικούς και επιστημονικούς συνεργάτες δημοσίων ΙΕΚ ή/και ΣΔΕ ή/και σχολών μαθητείας ΟΑΕΔ.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Επιστημονικά Υπεύθυνος/η (ΕΥ): Ευστράτιος Παπάνης
Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος/η: Γεώργιος Κορρές
Διδάσκων: Ανδριάνα Παπά

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 • 1. Επιθυμία του Kαταναλωτή
  • Διαδικασία λήψης αποφάσεων – Ζήτηση , ανάγκη και επιθυμία – Βήματα λήψης απόφασης – Εστίαση του πελάτη
  • Marketing Mix-SIVA – Ανάλυση εργαλείων – Τρόποι εφαρμογής αυτών
  • Διαδικασία ανταλλαγής – Ανάλυση συναλλαγών – Κατανόηση συμπεριφοράς καταναλωτή – Αντιμετώπιση καταναλωτή
  • Κύκλος ζωής του προϊόντος – Στάδια του προϊόντος – Αρχή & τέλος ενός προϊόντος στην αγορά
 • 2. Εξέλιξη του Marketing
  • Προσανατολισμός πωλήσεων – Προσανατολισμός προϊόντος – Προσανατολισμός πώλησης – Προσανατολισμός Marketing
  • Marketing & διαχείριση σχέσεων Α – Εισαγωγή ιστορικού – Εισαγωγή CRM
  • Marketing & διαχείριση σχέσεων Α – Operational CRM – Analytical CRM
  • Επιρροή του Marketing
 • 3. Περιβάλλον & Επικοινωνίες
  • Το δυναμικό περιβάλλον – Περιβάλλον της επιχείρησης – Μίκροπεριβάλλον – Μακροπεριβάλλον
  • Marketing μεταξύ επιχειρήσεων – B2B & B2C
  • Κοινωνική Marketing – Εισαγωγή – Εφαρμογές Marketing μη κερδοσκοπικού χαραχτήρα
 • 4. Στρατηγική Marketing
  • Δημιουργία στρατηγικής – Βήματα στρατηγικής – Παραδείγματα στρατηγικής
  • Προσθήκη προστιθέμενης αξίας – Μέθοδοι Marketing – Ανάλυση αξίας των πελατών – Προσφορά αξίας
  • Branding – Ιστορία της επωνυμίας – Έννοιες επωνυμίας και τεχνικές
  • Παγκόσμια Στρατηγική – Marketing Mix & Παγκόσμιος ιστός – Πλεονεκτήματα παγκόσμιου Marketing – Μειονεκτήματα παγκόσμιου Marketing
 • 5. Αξιολόγηση και Τοποθέτηση
  • Τοποθέτηση και χαρτογράφηση – Μετρήσεις απόδοσης Marketing – Αντιληπτική χαρτογράφηση – Αντιληπτικός χάρτης προϊόντος – Αντιληπτικός χάρτης πελάτη
  • Μοντέλο Ansoff – Matrix Ανάλυση – Μοντέλου Ansoff – Διείσδυση στην αγορά
  • Ανάπτυξη της αγοράς – Νέα ανάπτυξη προϊόντων – Διαφοροποίηση
  • Μοντέλο BCG – Ανάλυση μοντέλου – Χρήσεις BCG
  • Η προσέγγιση GE – Ελκυστικότητα της αγοράς – Επιχειρησιακή δύναμη Χρήσεις GE
 • 6. Τμηματοποίηση της Αγοράς
  • Διαδικασία – Τμηματοποίησης της αγοράς – Βήματα διαχωρισμού αγοράς – Mass Marketing – Target Marketing
  • Κριτήρια τμηματοποίησης Α – Μορφές τμηματοποίησης – Χαρακτηριστικά προϊόντος – Τμηματοποίηση Καταναλωτών
  • Στόχευση αγορά-στόχου – Χαρακτηριστικά τμημάτων – Κριτήρια ελκυστικότητας τμημάτων αγοράς – Στρατηγικές στόχευσης
  • Τοποθέτηση προϊόντος – Στρατηγικές Διαφοροποίησης – Σχεδιασμός και στρατηγικές τοποθέτησης
 • 7. Αγοραστικό Marketing
  • Συμπεριφορά καταναλωτή – Κατανόηση καταναλωτικής συμπεριφοράς – Μοντέλο συμπεριφοράς καταναλωτή – Κατηγορίες καταναλωτών
  • Βιομηχανική Αγορά – Τύποι βιομηχανικών αγορών – Χαρακτηριστικά βιομηχανικών αγορών – Διαδικασία αγοράς βιομηχανικών προϊόντων
  • Παράδειγμα 1 Marketing – Πώληση προϊόντος ευρείας κατανάλωσης
  • Παράδειγμα 2 – Marketing Πώληση υπηρεσίας
 • 8. Εισαγωγή στη Μεθοδολογία Έρευνας των Κοινωνικών Επιστημών
  • Εισαγωγή στις Μεθόδους Κοινωνικής Έρευνας
  • Ζητήματα και Στάδια Σχεδιασμού Ποσοτικών Ερευνών: Μέθοδοι Δειγματοληψίας, Συλλογής και Ανάλυσης Ερευνητικών Δεδομένων
  • Ζητήματα και Στάδια Σχεδιασμού Ποιοτικών Ερευνών
  • Δεοντολογία Έρευνας και Συγγραφή Επιστημονικών Εργασιών
 • 9. Τελική Αξιολόγηση Προγράμματος
Δείτε ακόμα