Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα

Οικονομία και Διοίκηση

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ειδίκευσης στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα απευθύνεται σε μια ευρεία μάζα ατόμων.

Στοχεύει τόσο σε όσους δραστηριοποιούνται στο χώρο της Κοινωνικής Οικονομίας και οι οποίοι επιθυμούν να επικαιροποιήσουν τις άτυπες αποκτηθείσες γνώσεις στο αντικείμενο, όσο και σε ενήλικες ανέργους, εργαζόμενους ή επαγγελματίες κάθε ηλικίας, οι οποίοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε δημιουργήσουν βιώσιμες λύσεις, για κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήματα της τοπικής κοινότητας, μέσω της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.

Οι εκπαιδευόμενοι μέσα από τις ενότητες του προγράμματος θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις βασικές έννοιες που πλαισιώνουν την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, αλλά και να ενημερωθούν για επιτυχημένα παραδείγματα Κοινωνικών Επιχειρήσεων που λειτουργούν τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Παράλληλα, θα ασκηθούν σε δεξιότητες που προστατεύουν και προωθούν την επιχειρηματική δραστηριότητα, μειώνοντας το επιχειρηματικό ρίσκο και αυξάνοντας τις πιθανότητες κερδοφορίας και βιώσιμης ανάπτυξης μιας κοινωνικής επιχείρησης.

Συμπερασματικά το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ειδίκευσης στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα θα διευκολύνει τη συμμετοχή όσων πολιτών το επιθυμούν σε παραγωγικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον και οργανώνονται με τη διάχυση πρακτικών δημοκρατίας, ισότητας, αλληλεγγύης και συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχόντων και των τοπικών κοινωνιών.

Οι κάτοχοι του Μεταπτυχιακού Προγράμματος ειδίκευσης στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα θα καταστούν ικανοί να επιτύχουν τους διδακτικούς στόχους του προγράμματος. Δηλαδή, σε επίπεδο γνώσεων να:

 • διακρίνουν τις έννοιες της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και του κοινωνικού επιχειρηματία,
 • εξηγούν το πλαίσιο της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας,
 • ορίζουν τι είναι η Κοινωνική Επιχείρηση και τι είναι ο συνεταιρισμός εργαζομένων,
 • ονομάζουν τις αρχές αλλά και τους φορείς της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας,
 • γνωρίζουν τι είναι το Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας,
 • κατανοούν τι προβλέπει το νομοθετικό πλαίσιο για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία,
 • αποκτήσουν γνώσεις για το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την κοινωνική επιχειρηματικότητα σε διεθνές και εθνικό επίπεδο,
 • εξηγούν πως γίνεται η σύσταση της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης ή ενός Συνεταιρισμού Εργαζομένων,
 • προσδιορίζουν τα οφέλη χρήσης της ανάλυσης ανταγωνισμού,
 • κατανοούν τις πηγές χρηματοδότησης της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας,
 • γνωρίζουν τι είναι το ταμείο κοινωνικής οικονομίας, αλλά και το χρηματοδοτικό πλαίσιο της Ε.Ε. για την Έρευνα και την Καινοτομία (πρόγραμμα “Ορίζοντας 2020”),
 • περιγράφουν το παρόν, αλλά και να προβλέπουν τις διεθνείς εξελίξεις στον τομέα της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας,
 • επιλεγούν τη χρήση των κατάλληλων επιχειρηματικών εργαλείων.

Σε επίπεδο δεξιοτήτων να:

 • αντλούν ιδέες κοινωνικής επιχειρηματικότητας από τις υφιστάμενες διεθνείς και εθνικές πρακτικές,
 • σχεδιάζουν ένα επιχειρηματικό πλάνο για την ίδρυση μιας επιχείρησης στον τομέα της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας,
 • εκπονούν έρευνες αγοράς και να συντάσσουν σχεδία marketing,
 • ελέγχουν και να συγκρίνουν χρηματοδοτικά εργαλεία ενίσχυσης.

Σε επίπεδο στάσεων να:

 • ενθαρρύνουν τις κοινωνικές επιχειρήσεις και τους συνεταιρισμούς εργαζομένων,
 • στηρίζουν τους φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας,
 • συμμετέχουν στη δυναμική και το όραμα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας,
 • διαμορφώνουν συνεταιριστικές ομάδες,
 • ιδρύσουν ή να συμμετέχουν σε μια ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.
 • συνεργάζονται με άλλους φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας.

ECVET και Μοριοδοτήσεις

Όλα τα προγράμματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προσφέρουν Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες Επαγγελματικής Κατάρτισης ECVET. Ενδεικτικά, ένα πρόγραμμα 450 ωρών πιστώνει 22,5 ECVET. Το πρόγραμμα δίνει τη μέγιστη μοριοδότηση σύμφωνα με το νέο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών. (NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4589 Αρ. Φύλλου 13).

Αξίζει να επισημανθεί ότι η παρακολούθηση του προγράμματος μοριοδοτείται στις εκάστοτε προκηρύξεις για εκπαιδευτικούς και επιστημονικούς συνεργάτες δημοσίων ΙΕΚ ή/και ΣΔΕ ή/και σχολών μαθητείας ΟΑΕΔ.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Επιστημονικά Υπεύθυνος/η (ΕΥ): Ευστράτιος Παπάνης
Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος/η: Γεώργιος Κορρές
Διδάσκων: Ευάγγελος Γιομπλιάκης

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 • 1. Εισαγωγή στην Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα (Έννοιες, Ορισμοί, Παραδείγματα, Ελληνικό Θεσμικό Πλαίσιο) – Σύσταση Κοινωνικών Συνεταιριστικών επιχειρήσεων ή Συνεταιρισμών Εργαζομένων
  • o Εισαγωγή – Εκπαιδευτικοί στόχοι της Ενότητας – Ιστορικό Θεσμικού Πλαισίου – Αρχές Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας – Τι είναι Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία – Ποιοι είναι οι φορείς της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας
  • Αρχές της Κοινωνικής Οικονομίας – Τι είναι η Κοινωνική Οικονομία – Τι είναι συνεταιρισμός – Εισαγωγή στη Διεθνή Εμπειρία της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας
  • Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας – Σύσταση της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης – Σύσταση Συνεταιρισμού Εργαζομένων
  • Η Κοινωνική Επιχειρηματικότητα στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια – Υποδείγματα – Κοινωνικών Επιχειρήσεων στη Γαλλία – Διεθνή Παραδείγματα Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας
 • 2. Λειτουργία και Ανάπτυξη Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Συνεταιρισμών Εργαζομένων
  • Παρουσίαση και διδακτικοί στόχοι ενότητας – Οι θεματικές ενότητες λειτουργίας των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων – Σκοποί Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων
  • Ορισμοί κοινωνικής και συλλογικής ωφέλειας, αλλά και κοινωνικής καινοτομίας – Κίνητρα ανάπτυξης Κοιν.Σ.Επ. και Συνεταιρισμών Εργαζομένων
  • Ο δρόμος για την επιτυχία μιας Κοινωνικής επιχείρησης – Εξειδίκευση θεματικών προτεραιοτήτων και τομέων οικονομικής δραστηριότητας
  • Προαπαιτούμενα για τη συγκρότηση της ιδρυτικής ομάδας μιας κοινωνικής επιχείρησης
 • 3. Επιχειρηματικό Σχέδιο και Σχεδιασμός Μάρκετινγκ
  • Παρουσίαση και διδακτικοί στόχοι ενότητας – Εισαγωγή στον επιχειρηματικό σχεδιασμό – Απαραίτητα τμήματα ενός επιχειρηματικού σχεδίου
  • Η έννοια και οι λειτουργίες του Marketing – Σχεδιασμός Marketing – Επιμέρους ενότητες ενός σχεδίου Marketing
  • Στάδια & φάσεις κατάστρωσης σχεδίου Marketing – Περιεχόμενα σχεδίου μάρκετινγκ -Ανάλυση επιλεγμένων εννοιών ενός σχεδίου Marketing
  • Οι λειτουργίες της επιχείρησης Ανακεφαλαίωση
 • 4. Χρήση Επιχειρηματικών Εργαλείων με Στόχο την Επιτυχία της Κοινωνικής Επιχείρησης
  • Παρουσίαση και διδακτικοί στόχοι ενότητας – Εισαγωγή στην Ανάλυση S.W.O.T. – Πότε και γιατί χρησιμοποιείται η ανάλυση S.W.O.T.;
  • Παράδειγμα Ανάλυσης S.W.O.T. – Τι μπορεί να προσφέρει η έρευνα αγοράς σε μία επιχείρηση; – Προσδιορισμός προβλήματος και καθορισμός σκοπού έρευνας αγοράς
  • Σχεδίαση της έρευνας αγοράς – Συλλογή Δεδομένων
  • Ανάλυση – Ερμηνεία των Στοιχείων – Παρουσίαση και Εφαρμογή Αποφάσεων – Ανακεφαλαίωση ενότητας
 • 5. Εξειδικευμένα Εργαλεία Επιχειρηματικής Ανάλυσης
  • Παρουσίαση και διδακτικοί στόχοι ενότητας – Επιχειρηματικό περιβάλλον
  • Ανάλυση PEST
  • Παράδειγμα Ανάλυσης PEST
  • H ανάλυση του ανταγωνισμού – το Μοντέλο 5 δυνάμεων του Porter
 • 6. Η Βιωσιμότητα της Κοινωνικής Επιχείρησης
  • Παρουσίαση και διδακτικοί στόχοι ενότητας – Εισαγωγικές έννοιες Βιωσιμότητας Κοινωνικών Επιχειρήσεων, χαρακτηριστικά και παράγοντες συμβολής
  • Αξιολόγηση βιωσιμότητας Κοινωνικών Επιχειρήσεων, Δείκτες και διαφοροποίηση από συμβατικές επιχειρήσεις – Συντελεστές ενίσχυσης της βιωσιμότητας και ανταγωνιστικότητας – Ανάλυση Δικτύωσης
  • Δίκτυα και Συστάδες, λόγοι ύπαρξης και διαφορές τους – Παράγοντες επιτυχούς ανάπτυξης δικτύων επιχειρήσεων, οφέλη από τη λειτουργία συστάδων
  • Κοινωνική καινοτομία, είδη και στάδια κοινωνικής καινοτομίας – Ανακεφαλαίωση ενότητας
 • 7. Χρηματοδότηση Κοινωνικών Επιχειρήσεων και Δημόσιες Συμβάσεις Κοινωνικής Αναφοράς
  • Παρουσίαση και διδακτικοί στόχοι ενότητας – Εντοπισμός, αξιοποίηση και κατηγορίες πόρων σε Κοινωνικές Επιχειρήσεις
  • Τα Χρηματοδοτικά εργαλεία ενίσχυσης κοινωνικής επιχειρηματικότητας – Η ενίσχυση των κοινωνικών επιχειρήσεων μέσω των Ευρωπαϊκών Ταμείων Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας – Η ενίσχυση των κοινωνικών επιχειρήσεων μέσω του Προγράμματος «Για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία»
  • Η ενίσχυση των κοινωνικών επιχειρήσεων μέσω του Προγράμματος «ΟΡΙΖΩΝ 2020» – Το Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας
  • Οι Δημόσιες Συμβάσεις Κοινωνικής Αναφοράς – Ανακεφαλαίωση ενότητας
 • 8. Εισαγωγή στη Μεθοδολογία Έρευνας των Κοινωνικών Επιστημών
  • Εισαγωγή στις Μεθόδους Κοινωνικής Έρευνας
  • Ζητήματα και Στάδια Σχεδιασμού Ποσοτικών Ερευνών: Μέθοδοι Δειγματοληψίας, Συλλογής και Ανάλυσης Ερευνητικών Δεδομένων
  • Ζητήματα και Στάδια Σχεδιασμού Ποιοτικών Ερευνών
  • Δεοντολογία Έρευνας και Συγγραφή Επιστημονικών Εργασιών
 • 9. Τελική Αξιολόγηση Προγράμματος
Δείτε ακόμα