Εξειδίκευση στο Excel

Πληροφορική

Όλες σχεδόν οι εργασίες απαιτούν σήμερα γνώση χρήσης υπολογιστικών φύλλων, το γνωστό σε όλους μας Excel.

Βοηθά καλύτερα από κάθε άλλο πρόγραμμα στην οργάνωση και διαχείριση των δεδομένων, στην ολοκληρωμένη παρουσίαση αποτελεσμάτων, στον υπολογισμό οικονομικών συναλλαγών και ποσοστών.

Πολλοί ισχυρίζονται πως γνωρίζουν να χειρίζονται το Excel μόνο και μόνο επειδή είναι κάτοχοι πιστοποιητικού βασικών δεξιοτήτων.

Ελάχιστοι όμως είναι Masters στο Excel.

Το πρόγραμμα σταδιοδρομίας «Mastering Excel for Business» στοχεύει, όχι απλά στην εκμάθηση των απαραίτητων εφαρμογών του Excel, αλλά κυρίως στις προηγμένες δεξιότητες που μπορείτε να αποκτήσετε ως πραγματικός επαγγελματίας γύρω από τα επιχειρηματικά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο.  Γι’  αυτό και η παρακολούθηση του πιστοποιημένου εκπαιδευτικού προγράμματος «Mastering Excel for Business» απευθύνεται σε όλους όσους επιθυμούν να τελειοποιήσουν τις γνώσεις τους στην εφαρμογή υπολογιστικών φύλλων διασφαλίζοντας υψηλό το επίπεδο των επαγγελματικών τους προσόντων.

Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο του προγράμματος έχει πολύ υψηλό επίπεδο λόγω του εξειδικευμένου υλικού που διαπραγματεύεται.

ECVET και Μοριοδοτήσεις

Όλα τα προγράμματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προσφέρουν Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες Επαγγελματικής Κατάρτισης ECVET. Ενδεικτικά, ένα πρόγραμμα 450 ωρών πιστώνει 22,5 ECVET. Το πρόγραμμα δίνει τη μέγιστη μοριοδότηση σύμφωνα με το νέο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών. (NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4589 Αρ. Φύλλου 13).

Αξίζει να επισημανθεί ότι η παρακολούθηση του προγράμματος μοριοδοτείται στις εκάστοτε προκηρύξεις για εκπαιδευτικούς και επιστημονικούς συνεργάτες δημοσίων ΙΕΚ ή/και ΣΔΕ ή/και σχολών μαθητείας ΟΑΕΔ.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Επιστημονικά Υπεύθυνος/η (ΕΥ): Ευστράτιος Παπάνης
Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος/η: Kαλλονιάτης Χρήστος
Διδάσκων: Δούμας Θωμάς, Χαριτάκης Παναγιώτης

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 • 1. Ειδική επικόλληση – Συναρτήσεις
  • Ειδική επικόλληση (paste special) – οι λογικές συναρτήσεις if, and, or (logical functions if, and, or) – αριθμητικές συναρτήσεις min, max, abs κλπ (arithmetic functions min, max, abs etc.)
  • Οι συναρτήσεις καταμέτρησης count, counta, countif, countblank (aggregate functions count, counta, countif, countblank) – οι συναρτήσεις πληροφοριών iserror, isblank κλπ (information functions iserror, isblank ETC) – η συναρτηση choose και rank (choose and rank function)
  • Η συνάρτηση vlookup (vlookup function) – η συνάρτηση hlookup (hlookup function) – οι συναρτήσεις match, index (functions match, index)
  • Συναρτήσεις βάσεων δεδομένων dsum, daverage, dcount (database functions dsum, daverage, dcount) – η συνάρτηση offset (offset function) – η συνάρτηση forecast (forecast function)
 • 2. Πίνακες Μονής/Διπλής εισόδου – Επίλυση/Αναζήτηση Στόχου
  • Πίνακες μονής (one dimentional tables)
  • Πίνακες διπλής εισόδου (two dimentional tables)
  • Επίλυση στόχου (using solver)
  • Αναζήτηση στόχου (goal seek)
 • 3. Συναρτήσεις Πίνακα & Κειμένου – Συγκεντρωτικοί Πίνακες
  • Συνάρτηση πίνακα transpose (array function transpose)
  • Συνάρτηση πίνακα frequency (array function frequency)
  • Οι συναρτήσεις κειμένου (text functions)
  • Συγκεντρωτικοί πίνακες (pivot tables)
 • 4. Συγκεντρωτικά Γραφήματα – Προχωρημένες Λειτουργίες του Excel
  • Συγκεντρωτικά γραφήματα (pivot graphs)
  • Ονομασία κελιού και περιοχής (naming a cell or range)
  • Έλεγχος τύπου (formula auditing)
  • Παράθυρο παρακολούθησης (watch window)
 • 5. Στοιχεία ελέγχου ACTIVEX – Προηγμένες δεξιότητες χρήσης του Excel – Συνάρτηση SUBTOTAL
  • Πλαίσια ομάδας και κουμπιά επιλογής (group boxes and option buttons)
  • Πλαίσια ελέγχου (check boxes) – πλαίσια λίστας και σύνθετα πλαίσια (list boxes and combo boxes)
  • Μπάρες κύλισης και κουμπιά αυξομείωσης (scroll bars and spinners) – κείμενο σε στήλες (text to columns) – ομαδοποίηση φύλλων (grouping sheets)
  • Η συνάρτηση subtotal (subtotal function)
 • 6. Προηγμένες Λειτουργίες των Υπολογιστικών Φύλλων
  • Δεσμοί (hyperlinks)
  • Επικύρωση δεδομένων (data valitation)
  • Τυχαίοι αριθμοί (random numbers)
  • Προσαρμοσμένη προβολή (custom view) – προστασία φύλλου εργασίας και βιβλίου (worksheet and workbook protection)
 • 7. Sparklines – Γραφήματα
  • Sparklines
  • Γραφήματα εύρους – γραφήματα με δυο άξονες (2 axis graphs)
  • Γραφήματα μέσης γραμμής – γράφημα ράβδος από πίτα
  • Κυλιόμενα γραφήματα
 • 8. Εισαγωγή στη Μεθοδολογία Έρευνας των Κοινωνικών Επιστημών
  • Εισαγωγή στις Μεθόδους Κοινωνικής Έρευνας
  • Ζητήματα και Στάδια Σχεδιασμού Ποσοτικών Ερευνών: Μέθοδοι Δειγματοληψίας, Συλλογής και Ανάλυσης Ερευνητικών Δεδομένων
  • Ζητήματα και Στάδια Σχεδιασμού Ποιοτικών Ερευνών
  • Δεοντολογία Έρευνας και Συγγραφή Επιστημονικών Εργασιών
 • 9. Τελική Αξιολόγηση Προγράμματος
Δείτε ακόμα