Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας

Εκπαίδευση Ενηλίκων

Σκοπός του προγράμματος «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας» είναι η αναβάθμιση των προσόντων των εκπαιδευτών ενηλίκων που διδάσκουν ή επρόκειτο να διδάξουν σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας. Είναι ιδανικό για:

 • εκπαιδευτές ενηλίκων όλων των γνωστικών αντικειμένων που θέλουν να επιμορφωθούν στο επιστημονικό πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων, προκειμένου να εργαστούν σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας
 • εκπαιδευτές ενηλίκων που επιθυμούν να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους στις σύγχρονες εξελίξεις της εκπαίδευσης ενηλίκων
 • φοιτητές και πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ – ΤΕΙ)
 • εκπαιδευτικούς, διορισμένους και μη, που ενδιαφέρονται για θέματα εκπαίδευσης ενηλίκων
 • όλους εκείνους που επιθυμούν ή κρίνεται απαραίτητο, για την επαγγελματική και επιστημονική τους εξέλιξη, να αποκτήσουν γνώσεις στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας

ECVET και Μοριοδοτήσεις

Όλα τα προγράμματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προσφέρουν Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες Επαγγελματικής Κατάρτισης ECVET. Ενδεικτικά, ένα πρόγραμμα 450 ωρών πιστώνει 22,5 ECVET. Το πρόγραμμα δίνει τη μέγιστη μοριοδότηση σύμφωνα με το νέο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών. (NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4589 Αρ. Φύλλου 13).

Αξίζει να επισημανθεί ότι η παρακολούθηση του προγράμματος μοριοδοτείται στις εκάστοτε προκηρύξεις για εκπαιδευτικούς και επιστημονικούς συνεργάτες δημοσίων ΙΕΚ ή/και ΣΔΕ ή/και σχολών μαθητείας ΟΑΕΔ.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Επιστημονικά Υπεύθυνος/η (ΕΥ): Ευστράτιος Παπάνης
Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος/η: Ευστράτιος Παπάνης
Διδάσκων: Δημήτριος Παπαδημητρίου

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 • 1. Εισαγωγή στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
  • Μαθησιακά προγράμματα που απευθύνονται σε ενήλικους
  • Τι είναι η εκπαίδευση ενηλίκων
  • Οι σύγχρονες εξελίξεις και η εκπαίδευση ενηλίκων στην Ελλάδα
  • Η φύση της μάθησης
  • Οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι
  • Τα χαρακτηριστικά των ενήλικων εκπαιδευομένων
  • Η Σημερινή πραγματικότητα και οι Προοπτικές στην εκπαίδευση ενηλίκων
  • Η Ανδραγωγική θεωρία
  • Εμπόδια στη μάθηση ενηλίκων
 • 2. Μαθησιακές Oμάδες Eνηλίκων, οι Ρόλοι και ο Εκπαιδευτής
  • Ορισμός ομάδας, τα είδη και η δόμησή της
  • Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα ομαδικής εργασίας
  • Οι ρόλοι του εκπαιδευτή και του εκπαιδευόμενου
  • Η δυναμική της ομάδας
  • Βασικές τεχνικές γνωριμίας
  • Συμβόλαιο μάθησης
  • Τα μέρη του συμβολαίου μάθησης και πώς το ερμηνεύουν
  • Ο ρόλος του εκπαιδευτή ενηλίκων
 • 3. Οργάνωση και Σχεδίαση του Μαθήματος
  • Οι 3 Φάσεις της Διδασκαλίας: Σχεδιασμός, Διεξαγωγή (σε 4 φάσεις) και Αξιολόγηση
  • Σχεδιασμός της Διδασκαλίας: Τι, Ποιον και Πώς Διδάσκω
  • Διερεύνηση των Μαθησιακών Δυσκολιών – Ανάλυση των Εκπαιδευτικών Αναγκών
  • Προσδιορισμός Διδακτικού Σκοπού – Διδακτικών Στόχων
  • Γιατί Χρειάζεται ο Προσδιορισμός των Διδακτικών Στόχων
  • Σύνθεση – Διατύπωση των Προσδοκώμενων Αποτελεσμάτων (Διδακτικών Στόχων)
  • Σχεδιασμός του Περιεχομένου και της Μεθοδολογίας
  • Η Σημασία των Ρημάτων που Χρησιμοποιούνται για την Περιγραφή Κάθε Στόχου
  • Παράδειγμα Σχεδιασμού Σταδίων
  • Ο Χειρισμός του Χρόνου
  • Δραστηριότητες και Ασκήσεις – Γενικά Παραδείγματα
  • Εκπαιδευτικές Τεχνικές: Εισήγηση, Πρακτική Άσκηση, Μελέτη περίπτωσης, Ερωτήσεις – Απαντήσεις, Συζήτηση, Χιονοστιβάδα, Καταιγισμός ιδεών, Επίδειξη, Ομαδικές εργασίες, Πειραματισμός, Αξιολόγηση, Παίξιμο ρόλων
  • Η Διεξαγωγή της Διδασκαλίας σε 4 Φάσεις
 • 4. Εναλλακτικές Μορφές Αξιολόγησης
  • Παιδαγωγική λειτουργία της αξιολόγησης
  • Παραδοσιακές και εναλλακτικές τάσεις αξιολόγηση
  • Η Παραδοσιακή αξιολόγηση
  • Η αυθεντική αξιολόγηση
  • Η αξιολόγηση της εκτέλεσης του μαθητή
  • Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης
  • Η Περιγραφική αξιολόγηση
  • Το έντυπο ενημέρωσης
  • Το αναλυτικό σημειωματάριο ή παιδαγωγικό ημερολόγιο
  • Η περιγραφική αξιολόγηση στον έλεγχο προόδου
  • Ο κατάλογος ελέγχου
  • Ο φάκελος εργασιών του μαθητή (portfolio αssessment)
  • Έννοια και Περιεχόμενο
  • Τρόπος Δημιουργίας του ΦΕΜ
  • Η Κλίμακα Διαβαθμισμένων Κριτηρίων (Rubric)
  • Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του ΦΕΜ
  • Συμπεράσματα για το ΦΕΜ – Μια προβολή στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα
  • Η αυτοαξιολόγηση των μαθητών
  • Η αξιολόγηση μαθητή από μαθητή
 • 5. Βασικές Ικανότητες για τη Δια Βίου Μάθηση
  • Επικοινωνία στη μητρική γλώσσα
  • Επικοινωνία σε ξένες γλώσσες
  • Μαθηματική ικανότητα και βασικές ικανότητες στην επιστήμη και την τεχνολογία
  • Ψηφιακή ικανότητα
  • Μεταγνωστικές ικανότητες (Learning to learn)
  • Κοινωνικές ικανότητες και ικανότητες που σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη
  • Πρωτοβουλία και επιχειρηματικότητα
  • Πολιτισμική συνείδηση και έκφραση
 • 6. Φύλο και Διαπολιτισμικότητα
  • Εννοιολογικές προσεγγίσεις του φύλου
  • Η έννοια της κουλτούρας και του πολιτισμού
  • Προσεγγίσεις/μοντέλα διαχείρισης της ετερότητας: αφομοιωτικό μοντέλο, μοντέλο ενσωμάτωσης, πολυπολιτισμικό μοντέλο, αντιρατσιστικό μοντέλο και διαπολιτισμικό μοντέλο
  • Οι βασικές αρχές της διαπολιτισμικής προσέγγισης: ενσυναίσθηση, Αλληλεγγύη, Σεβασμός στην πολιτισμική ετερότητα και αλληλοσυμμετοχή, Εξάλειψη εθνοκεντρικού τρόπου σκέψης και προκαταλήψεων.
  • Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη διαπολιτισμική διαχείριση της ετερότητας
 • 7. Διαθεματικότητα, Σχέδιο Δράσης και Βιωματική – Επικοινωνιακή Μάθηση
  • Διαθεματικότητα και Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα – Τα αίτια του Διαλόγου
  • Η Διαθεματικότητα Ως Καινοτόμος Δράση
  • Η Διαθεματικότητα και ο Ρόλος των Εκπαιδευτικών
  • Διαθεματικότητα και η Σύγχυση ως Προς τη Σημασία του Όρου
  • Διαθεματικότητα και Διεπιστημονικότητα
  • Η Επιλογή των Θεματικών Ενοτήτων
  • Διαφωνίες ως Προς τη Διαθεματικότητα – Επιχειρήματα Υπέρ της Διαθεματικότητας
  • Διαθεματικότητα και Ενιαία Συγκεντρωτική Διδασκαλία
  • Διαθεματικότητα και Παιδοκεντρισμός
  • Ευέλικτη Ζώνη και Σχολική Ζωή
  • Διαθεματικότητα και Μέθοδος Project
  • Η Πορεία Δράσης της Μεθόδου Project: Αναζήτηση και Διερεύνηση της Θεματικής Ενότητας, Σχεδιασμός της Δράσης, Εφαρμογή/Υλοποίηση του Σχεδιασμού
  • Αξιολόγηση και Διάχυση του Προϊόντος
  • Μέθοδος Project και Βιωματική – Επικοινωνιακή Μάθηση
  • Βιωματική – Επικοινωνιακή Μάθηση και ο Ρόλος του Μαθητή
  • Παραδείγματα Διαθεματικότητας
 • 8. Εισαγωγή στη Μεθοδολογία Έρευνας των Κοινωνικών Επιστημών
  • Εισαγωγή στις Μεθόδους Κοινωνικής Έρευνας
  • Ζητήματα και Στάδια Σχεδιασμού Ποσοτικών Ερευνών: Μέθοδοι Δειγματοληψίας, Συλλογής και Ανάλυσης Ερευνητικών Δεδομένων.
  • Ζητήματα και Στάδια Σχεδιασμού Ποιοτικών Ερευνών
  • Δεοντολογία Έρευνας και Συγγραφή Επιστημονικών Εργασιών
 • 9. Τελική Αξιολόγηση Προγράμματος
Δείτε ακόμα