Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης ή Ξένης Γλώσσας

Παιδαγωγικά

Το πρόγραμμα «Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης ή Ξένης Γλώσσας» έχει ως σκοπό να εφοδιάσει τους επιμορφωμένους με τα απαραίτητα προσόντα, ώστε να είναι σε θέση να σχεδιάζουν, να οργανώνουν και να διεξάγουν προγράμματα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας σε αλλοδαπούς εφήβους ή ενήλικες, καθώς και να αξιολογούν τη γλωσσική τους επάρκεια, χρησιμοποιώντας σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους, που στοχεύουν στην ανάπτυξη τόσο των Βασικών Διαπροσωπικών Επικοινωνιακών Δεξιοτήτων όσο και στην ανάπτυξη της Γνωστικής Ακαδημαϊκής Γλωσσικής Ικανότητας των μαθητών. Οι επιμορφούμενοι θα εξειδικευτούν σε θέματα μεθοδολογίας, διδακτικών προσεγγίσεων και διαχείρισης πολυπολιτισμικών τάξεων για όλα τα επίπεδα ελληνομάθειας.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι επιμορφούμενοι θα είναι σε θέση να:

 • Περιγράφουν τα διαπιστωτικά κριτήρια της ελληνομάθειας.
 • Διακρίνουν τα διάφορα είδη διγλωσσίας.
 • Γνωρίζουν τις αποτελεσματικές τεχνικές και πρακτικές διδασκαλίας.
 • Εφαρμόζουν αποτελεσματικές πρακτικές διαπολιτισμικής διαχείρισης της ετερότητας στην εκπαιδευτική διαδικασία.
 • Ενθαρρυνθούν στη χρήση των κατάλληλων εκπαιδευτικών τεχνικών για τη διδασκαλία των αλλόγλωσσων μαθητών.
 • Υιοθετήσουν θετική στάση απέναντι στην ορθή εκπαιδευτική αντιμετώπιση των αλλόγλωσσων μαθητών.

ECVET και Μοριοδοτήσεις

Όλα τα προγράμματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προσφέρουν Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες Επαγγελματικής Κατάρτισης ECVET. Ενδεικτικά, ένα πρόγραμμα 450 ωρών πιστώνει 22,5 ECVET. Το πρόγραμμα δίνει τη μέγιστη μοριοδότηση σύμφωνα με το νέο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών. (NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4589 Αρ. Φύλλου 13).

Αξίζει να επισημανθεί ότι η παρακολούθηση του προγράμματος μοριοδοτείται στις εκάστοτε προκηρύξεις για εκπαιδευτικούς και επιστημονικούς συνεργάτες δημοσίων ΙΕΚ ή/και ΣΔΕ ή/και σχολών μαθητείας ΟΑΕΔ.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Επιστημονικά Υπεύθυνος/η (ΕΥ): Ευστράτιος Παπάνης
Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος/η: Ευστράτιος Παπάνης
Διδάσκων: Χριστίνα Κωφίδου

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 • 1. Η Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας και η Δίγλωσση εκπαίδευση
  • Πρώτη γλώσσα και δεύτερη γλώσσα – Κατάκτηση και εκμάθηση μιας γλώσσας – Διαστάσεις γλωσσικής επάρκειας
  • Θεωρίες εκμάθησης μιας δεύτερης/ξένης γλώσσας – Βασικές αρχές διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας – Μέθοδοι για τη διδασκαλία των ζωντανών γλωσσών
  • Σχεδιασμός διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας – Επίπεδα γλωσσομάθειας
  • Ορισμός και μορφές διγλωσσίας – Κατηγορίες δίγλωσσων μαθητών – Η δίγλωσση εκπαίδευση εκτός Ελλάδας
 • 2. Διαφοροποιημένη Διδασκαλία και Διδακτική της Ελληνικής ως Δεύτερης ή Ξένης Γλώσσας
  • Εννοιολογικές προσεγγίσεις της διαφοροποίησης – Οφέλη/πλεονεκτήματα της διαφοροποιημένης διδασκαλίας
  • Προϋποθέσεις και χαρακτηριστικά της διαφοροποιημένης διδασκαλίας
  • Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη διαφοροποιημένη διδασκαλία – Η σημασία της αξιολόγησης στη διαφοροποιημένη διδασκαλία
  • Η συμβολή των ΤΠΕ στη διαφοροποιημένη διδασκαλία – Τομείς παρέμβασης της διαφοροποιημένης διδασκαλίας
 • 3. Καθολικός Σχεδιασμός για τη Μάθηση και Νέες Τεχνολογίες
  • Ορισμός καθολικού σχεδιασμού και καθολικού σχεδιασμού για τη μάθηση
  • Στόχος, οφέλη και βασικές αρχές του καθολικού σχεδιασμού για τη μάθηση
  • Ένταξη Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση – Οφέλη Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση
  • Καθολικός σχεδιασμός για τη μάθηση και υποστηρικτικές τεχνολογίες
 • 4. Αρχές της Επικοινωνιακής Προσέγγισης
  • Σύντομη Ιστορική Αναδρομή – Οι έννοιες «Γλωσσική Ικανότητα» και «Γλωσσική Επιτέλεση» – Αρχές Επικοινωνιακής Προσέγγισης: Έμφαση στην Ανάπτυξη Επικοινωνιακής Ετοιμότητας
  • Η Αντίληψη περί Μάθησης στην Επικοινωνιακή -Προσέγγιση και την Παραδοσιακού Τύπου – Εμπλοκή και Ενεργητική Συμμετοχή Μαθητών – Ο Διαφορετικός/Διαφοροποιημένος ρόλος του Εκπαιδευτικού
  • Γλωσσικές Πράξεις – Επικοινωνιακή Προσέγγιση και Συμβούλιο της Ευρώπης – Η Υιοθέτηση της Επικοινωνιακής Προσέγγισης στην Ελλάδα – Οι συγγραφείς των ΑΠ και των διδακτικών βιβλίων
  • Κατηγοριοποίηση Επικοινωνιακών Διδακτικών Δραστηριοτήτων – Διδακτικές Εφαρμογές της Επικοινωνιακής Προσέγγισης – Η Διδασκαλία της Λειτουργικής Χρήσης της Γλώσσας-Προτάσεις Εφαρμογής
 • 5. Η Ανάπτυξη των Γλωσσικών Δεξιοτήτων
  • Η Ανάπτυξη των Γλωσσικών Δεξιοτήτων – Ανάγνωση και Γραφή – Τα Χαρακτηριστικά του Γραπτού Λόγου – Η Ανάγνωση (Αν): Έννοια, Στόχος και Χαρακτηριστικά – Στρατηγικές και Φάσεις Διδασκαλίας της Ανάγνωσης
  • Η Γραφή (Γ): Έννοια, Στόχος και Χαρακτηριστικά των Γραπτών Κειμένων – Μορφές και Τεχνικές της Διδασκαλίας της Γραφής – Η Ανάπτυξη των Γλωσσικών Δεξιοτήτων – Ακρόαση και Ομιλία – Η Ακρόαση (Α): Έννοια, Μορφές και Χαρακτηριστικά – Οι Στρατηγικές και οι Φάσεις Διδασκαλίας της Ακρόασης
  • Η Ομιλία: Η Έννοια, οι Διαδικασίες και τα Προβλήματα – Η Ομιλία: Γλωσσικές Δραστηριότητες και Στρατηγικές Διδασκαλίας – Η Διδασκαλία του Γλωσσικού Συστήματος – Η Γραμματική
  • Η Διδασκαλία του Γλωσσικού Συστήματος – Το Λεξιλόγιο και ο Ρόλος των Συνεκφορών – Το Βασικό Λεξιλόγιο (ΒΛ): Η Έννοια, ο Εντοπισμός και η Διδακτική Αξιοποίησή του
 • 6. Διαπιστωτικά Κριτήρια Ελληνομάθειας
  • Τα Διαπιστωτικά Κριτήρια ελληνομάθειας – Επίπεδα Πρώτο Επίπεδο (Α1), Δεύτερο Επίπεδο (Α2), Τρίτο Επίπεδο (Β1), Αξιολόγηση
  • Γενικά κριτήρια – Ειδικά κριτήρια
  • Ά Επίπεδο – Κοινωνικοπολιτισμικοί Στόχοι – Προφορικός Λόγος: Ακούω , Καταλαβαίνω, Απαντώ – Μέσα Υλοποίησης Στόχων – Λεκτικές Πράξεις
  • Γραμματική (Μορφολογία / Σύνταξη) – Κλίμακα Αξιολόγησης – Αξιολόγηση: Αποτίμηση (evaluation) – Μέτρηση (measurment) – Γλωσσική Δοκιμασία / Τεστ (test) – Επίδοση ↔ Γλωσσική Ικανότητα / Επάρκεια – Μικροδιδασκαλία για την Ελληνική Γλώσσα ως Δεύτερη ή Ξένη
 • 7. Διδακτικά Σενάρια Διαπολιτισμικά Προσανατολισμένα
  • Εκπαιδευτικά σενάρια (educational scenarios): Θεωρητικές προσεγγίσεις
  • Τα Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους
  • Το Διδακτικό Σενάριο στο μάθημα της γλώσσας: Εννοιολογική αποσαφήνιση και βασικά χαρακτηριστικά
  • Παραδείγματα διδακτικών σεναρίων
 • 8. Εισαγωγή στη Μεθοδολογία Έρευνας των Κοινωνικών Επιστημών
  • Εισαγωγή στις Μεθόδους Κοινωνικής Έρευνας
  • Ζητήματα και Στάδια Σχεδιασμού Ποσοτικών Ερευνών: Μέθοδοι Δειγματοληψίας, Συλλογής και Ανάλυσης Ερευνητικών Δεδομένων
  • Ζητήματα και Στάδια Σχεδιασμού Ποιοτικών Ερευνών
  • Δεοντολογία Έρευνας και Συγγραφή Επιστημονικών Εργασιών
 • 9. Τελική Αξιολόγηση Προγράμματος

Δείτε ακόμα