Διαχείριση Έργων Πληροφορικής

Πληροφορική

Σήμερα οι μάνατζερς έργου (Project managers) έχουν ρόλο “κλειδί” στην εισαγωγή νέων προϊόντων και την καθοδήγησή τους προς την επιτυχία. Ως ηγέτες στη βιομηχανία της Πληροφορικής, οι μάνατζερς έργων πληροφορικής χαράσσουν στρατηγικές και οργανώνουν, προσεκτικά σχεδιασμένα, πλάνα δράσης για να ολοκληρώσουν τα έργα µε επιτυχία, ενσωματώνοντας συχνά σύνθετες δυναμικές και εναλλασσόμενες απαιτήσεις.

Το Πρόγραμμα IT Project Manager είναι σχεδιασμένο για όλους εκείνους που ήδη γνωρίζουν τις εφαρμογές της Τεχνολογίας των Πληροφοριών και Επικοινωνιών και θέλουν να συνδυάσουν διάφορες διευκολύνσεις της για να σχεδιάσουν, να δομήσουν, να διαχειριστούν, να παρουσιάσουν και να διατηρήσουν τη βιωσιμότητα έργων πληροφορικής. Παράλληλα, είναι κατάλληλο και για φοιτητές, διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, προγραµµατιστές και αναλυτές συστημάτων πληροφορικής.

ECVET και Μοριοδοτήσεις

Όλα τα προγράμματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προσφέρουν Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες Επαγγελματικής Κατάρτισης ECVET. Ενδεικτικά, ένα πρόγραμμα 450 ωρών πιστώνει 22,5 ECVET. Το πρόγραμμα δίνει τη μέγιστη μοριοδότηση σύμφωνα με το νέο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών. (NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4589 Αρ. Φύλλου 13).

Αξίζει να επισημανθεί ότι η παρακολούθηση του προγράμματος μοριοδοτείται στις εκάστοτε προκηρύξεις για εκπαιδευτικούς και επιστημονικούς συνεργάτες δημοσίων ΙΕΚ ή/και ΣΔΕ ή/και σχολών μαθητείας ΟΑΕΔ.

Σήμερα οι μάνατζερς έργου (Project managers) έχουν ρόλο “κλειδί” στην εισαγωγή νέων προϊόντων και την καθοδήγησή τους προς την επιτυχία. Ως ηγέτες στη βιομηχανία της Πληροφορικής, οι μάνατζερς έργων πληροφορικής χαράσσουν στρατηγικές και οργανώνουν, προσεκτικά σχεδιασμένα, πλάνα δράσης για να ολοκληρώσουν τα έργα µε επιτυχία, ενσωματώνοντας συχνά σύνθετες δυναμικές και εναλλασσόμενες απαιτήσεις.

Το Πρόγραμμα IT Project Manager είναι σχεδιασμένο για όλους εκείνους που ήδη γνωρίζουν τις εφαρμογές της Τεχνολογίας των Πληροφοριών και Επικοινωνιών και θέλουν να συνδυάσουν διάφορες διευκολύνσεις της για να σχεδιάσουν, να δομήσουν, να διαχειριστούν, να παρουσιάσουν και να διατηρήσουν τη βιωσιμότητα έργων πληροφορικής. Παράλληλα, είναι κατάλληλο και για φοιτητές, διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, προγραµµατιστές και αναλυτές συστημάτων πληροφορικής.

ECVET και Μοριοδοτήσεις

Όλα τα προγράμματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προσφέρουν Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες Επαγγελματικής Κατάρτισης ECVET. Ενδεικτικά, ένα πρόγραμμα 450 ωρών πιστώνει 22,5 ECVET. Το πρόγραμμα δίνει τη μέγιστη μοριοδότηση σύμφωνα με το νέο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών. (NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4589 Αρ. Φύλλου 13).

Αξίζει να επισημανθεί ότι η παρακολούθηση του προγράμματος μοριοδοτείται στις εκάστοτε προκηρύξεις για εκπαιδευτικούς και επιστημονικούς συνεργάτες δημοσίων ΙΕΚ ή/και ΣΔΕ ή/και σχολών μαθητείας ΟΑΕΔ.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Επιστημονικά Υπεύθυνος/η: Παπάνης Ευστράτιος
Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος/η: Kαλλονιάτης Χρήστος
Διδάσκων/ντες: Γιομπλιάκης Ευάγγελος

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 • 1. Δεξιότητες Διαχειριστή Έργων – Σχεδιασμός και Αναφορά Έργου – Ομάδες Έργου
  • Προαπαιτούμενες ∆εξιότητες ∆ιαχειριστή Έργου, ∆ιαχείριση ενός έργου καθώς και πολλών Έργων, Ανάπτυξη ∆εξιοτήτων ∆ιαχείρισης Έργου, ∆εξιότητες Επιτυχημένης ∆ιαχείρισης
  • Παραδοτέα στοιχεία Σχεδιασµού Έργου, Προδιαγραφές Έργου (Standards), Αξιολόγηση των Λεπτοµερειών, Κατάσταση Έργου (Status), ∆ιαγράµµατα Περιπτώσεων Χρήσης (Use Case Diagrams), Χαρακτήρες (Actors)
  • Περιπτώσεις Χρήσης (Use Cases), Επέκταση – H σχέση «επεκτείνει» («extends»), Γενίκευση – Η σχέση Γενίκευσης / Εξειδίκευσης (Generalization / Specialization), Η σχέση περιεκτικότητας – «includes» ή «uses»
  • Έλλειψη σε Τεχνικό Προσωπικό, Ανάγκη για διατήρηση, Ανάλυση της αντικατάστασης Τεχνικού προσωπικού σε σχέση µε το κόστος, ∆ιατήρηση – Κάλυψη Αναγκών, ∆ιαγράµµατα Τάξεων (Class Diagrams), Η σχέση «συσχέτιση» (association), Η ιεραρχία συνόλου-υποσυνόλου (Whole-part hierarchies), Η σχέση Γενίκευσης / Ειδίκευσης, Πρακτική σε διαγράµµατα UML Use Cases – Class Diagrams
 • 2. Κύκλος Ζωής Διαχείρισης ενός Έργου – Φάση Προγραμματισμού Έργου – Φάσεις Ανάλυσης και Σχεδιασμού
  • Πίνακας CRUD (Create, Read, Update, Delete) – Βασικές Αρχές, ∆ιάταξη και ∆οµή Τµήµατος του Έργου, Λίστες Ελέγχου Φάσης, Πρακτική σε διαγράµµατα UML Use Cases – Class Diagrams
  • Πρακτική σε διαγράµµατα UML Σκοπός, Στόχοι, ∆ραστηριότητες, Ρόλοι
  • Πρακτική σε διαγράµµατα UML Εισερχόµενα – Εξερχόµενα, Χρονικά ορόσηµα, Εργαλεία, Πρακτική σε διαγράµµατα UML Use Cases – Class Diagrams
  • Φάσεις Ανάλυσης και Σχεδιασµού Περιληπτικά Σκοπός, Στόχοι, ∆ραστηριότητες, Ρόλοι, Εισερχόµενα- Εξερχόµενα, Χρονικά Ορόσηµα, Εργαλεία, Φάση Σχεδιασµού
 • 3. Φάσεις Κατασκευής, Προγραμματισμού Δοκίμων και Προετοιμασίας – Φάση Προγραμματισμού και εφαρμογής τύπου Rollout – Μεθοδολογίες Διοίκησης / Διαχείρισης Έργου
  • Φάση Κατασκευής Περιληπτικά Σκοπός, Στόχοι, ∆ραστηριότητες, Ρόλοι, Εισερχόμενα – Εξερχόμενα, Χρονικά Ορόσημα, Εργαλεία
  • Φάση Προγραμματισμού Δοκίμων και Προετοιμασίας Περιληπτικά Σκοπός, Στόχοι, Δραστηριότητες, Ρόλοι, Εισερχόμενα – Εξερχόμενα, Χρονικά Ορόσημα, Εργαλεία
  • Φάση Προγραµµατισµού και Εφαρµογής τύπου Rollout Σκοπός, Στόχοι, Ρόλοι, Εισερχόµενα- Εξερχόµενα, Χρονικά Ορόσηµα, Πρακτική σε διαγράµµατα UML ∆ιαγράµµατα Ακολουθίας – ∆ιαγράµµατα Συνεργασίας
  • Μεθοδολογίες ∆ιοίκησης – ∆ιαχείρισης Έργου Κέρδη – Πλεονεκτήµατα, ∆οµή Μεθοδολογιών, Μελλοντικά Σχέδια, Μεθοδολογίες ∆ιοίκησης – ∆ιαχείρισης Έργου, Μελέτη Σεναρίου Εργασίας (Case Study), Πρακτική σε διαγράµµατα UML ∆ιαγράµµατα Ακολουθίας – ∆ιαγράµµατα Συνεργασίας
 • 4. Διοίκηση Ταχείας Ανάπτυξης Εφαρμογών (Rapid Application Development-RAD) – Διαχείριση κινδύνων / Risk Management
  • Η έννοια της RAD, Στόχοι και Πλεονεκτήµατα της RAD, O Κύκλος Ζωής της RAD, Παράγοντες της ∆ιαχείρισης Έργου µέσω RAD
  • Οι αρµοδιότητες των Μελών µιας Οµάδας RAD, ∆ιαγράµµατα Κατάστασης (Statechart Diagrams), Κατάσταση, Ενέργεια, Μετάβαση, Αρχική-τελική κατάσταση
  • ∆ιαχείριση κινδύνων / Risk Management, Τι µπορεί να πάει λάθος, Στόχοι της ∆ιαχείρισης Κινδύνων στην Πληροφορική, Είδη Κινδύνων στη ∆ιαχείριση Έργων
  • Η ∆ιαδικασία της ∆ιαχείρισης Κινδύνων, Σχέδιο ∆ιαχείρισης Κινδύνων, Προφίλ Επιχειρησιακών Κινδύνων, ∆ιαγράµµατα Κατάστασης
 • 5. Επίλυση Προβλημάτων – Τεχνικές
  • Το Μοντέλο Επίλυσης Προβληµάτων, Επίλυση Προβληµάτων Περιληπτικά, Άλλες Τεχνικές ∆ιαχείρισης Προβληµάτων, Πρακτική σε διαγράµµατα UML ∆ιαγράµµατα Κατάστασης
  • ∆ιασφάλιση Ποιότητας Λογισµικού – Software Quality Assurance, ∆ιαχείριση της σύνθεσης – Configuration Management, ∆ιαχείριση απαιτήσεων – Requirements Management
  • ∆ιαχείριση Απελευθέρωσης Έργου ή Λογισµικού – Release Management, ∆ιαχείριση Υπεργολαβίας Λογισµικού, Απολογισµοί Ποιότητας, ∆ιαχείριση Κρίσεων
  • ∆ιαγράµµατα ∆ραστηριοτήτων (Activity Diagrams), Παράδειγµα Παραγγελίας, Παράδειγµα Προώθησης Παραγγελίας
 • 6. Διαχείριση Τεχνογνωσίας – Διαδίκτυο και Διαχείριση Έργων
  • Πηγές Τεχνογνωσίας, ∆υνατότητα Εκµετάλλευσης της ∆ιαχείρισης Έργων, ∆ιαχείριση Τεχνογνωσίας Περιληπτικά
  • Προσωπικοί υπολογιστές, Ανάπτυξη και ∆ιαδίκτυο, Επιπτώσεις για τη ∆ιαχείριση Έργων
  • Το εικονικό γραφείο, Μοντέλο ∆ιαδικτυακής ∆ιαχείρισης Έργου
  • Επικοινωνίες, Στελέχωση, Εκπαίδευση
 • 7. Τεχνικό Μέρος – Διαγράμματα
  • Διαγράμματα Περιπτώσεων Χρήσης (Use Case Diagrams)
  • Διαγράμματα Τάξεων (Class Diagrams)
  • Διαγράμματα Αλληλεπίδρασης (Interaction Diagrams)
  • Διαγράμματα Κατάστασης (Statechart Diagrams) Διαγράμματα Δραστηριοτήτων (Activity Diagrams)
 • 8. Εισαγωγή στη Μεθοδολογία Έρευνας των Κοινωνικών Επιστημών
  • Εισαγωγή στις Μεθόδους Κοινωνικής Έρευνας
  • Ζητήματα και Στάδια Σχεδιασμού Ποσοτικών Ερευνών: Μέθοδοι Δειγματοληψίας, Συλλογής και Ανάλυσης Ερευνητικών Δεδομένων
  • Ζητήματα και Στάδια Σχεδιασμού Ποιοτικών Ερευνών
  • Δεοντολογία Έρευνας και Συγγραφή Επιστημονικών Εργασιών
 • 9. Τελική Αξιολόγηση Προγράμματος
Δείτε ακόμα