Διαπολιτισμική και Συμπεριληπτική Εκπαίδευση

Παιδαγωγικά

Το πρόγραμμα «Intercultural and Inclusive Education» έχει ως στόχο να προετοιμάσει τους μαθητές ως πολίτες μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας, να ενισχύσει τον αμοιβαίο σεβασμό και την αποδοχή της διαφορετικότητας. Θα αποτελέσει φορέα διδασκαλίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θα προωθήσει την ομαλή ένταξη μαθητών διαφορετικής εθνικής και πολιτισμικής προέλευσης. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, θα προωθηθεί εκείνη η προσέγγιση στη διδασκαλία και μάθηση, η οποία βασίζεται αφενός σε δημοκρατικές αξίες και πιστεύω και αφετέρου επιβεβαιώνει τον πολιτισμικό πλουραλισμό. Επιπλέον, κύριος σκοπός του προγράμματος είναι να δημιουργήσει ίσες εκπαιδευτικές ευκαιρίες στους μαθητές από διαφορετικές φυλετικές, εθνικές, κοινωνικές και πολιτισμικές ομάδες. Ένας από τους κύριους στόχους του, τέλος, είναι να βοηθήσει όλους τους εκπαιδευομένους να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες, καθώς και να αναπτύξουν στάσεις, οι οποίες θα τους επιτρέψουν να λειτουργούν αποτελεσματικά στα πλαίσια μιας πολυπολιτισμικής και δημοκρατικής κοινωνίας και να αλληλοεπιδρούν, να διαπραγματεύονται και να επικοινωνούν με άτομα από διαφορετικές ομάδες.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι επιμορφούμενοι θα είναι σε θέση να:

 • Περιγράφουν τις βασικές αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.
 • Διακρίνουν τα διάφορα είδη διγλωσσίας και τα μοντέλα διαχείρισης της ετερότητας στην εκπαίδευση.
 • Γνωρίζουν αποτελεσματικές τεχνικές και πρακτικές διδασκαλίας.
 • Εφαρμόζουν αποτελεσματικές πρακτικές διαπολιτισμικής διαχείρισης της ετερότητας στην εκπαιδευτική διαδικασία.
 • Ενθαρρυνθούν στη χρήση των κατάλληλων εκπαιδευτικών τεχνικών για τη διδασκαλία των αλλόγλωσσων μαθητών.
 • Υιοθετήσουν θετική στάση απέναντι στην ορθή εκπαιδευτική αντιμετώπιση των αλλόγλωσσων μαθητών.

ECVET και Μοριοδοτήσεις

Όλα τα προγράμματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προσφέρουν Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες Επαγγελματικής Κατάρτισης ECVET. Ενδεικτικά, ένα πρόγραμμα 450 ωρών πιστώνει 22,5 ECVET. Το πρόγραμμα δίνει τη μέγιστη μοριοδότηση σύμφωνα με το νέο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών. (NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4589 Αρ. Φύλλου 13).

Αξίζει να επισημανθεί ότι η παρακολούθηση του προγράμματος μοριοδοτείται στις εκάστοτε προκηρύξεις για εκπαιδευτικούς και επιστημονικούς συνεργάτες δημοσίων ΙΕΚ ή/και ΣΔΕ ή/και σχολών μαθητείας ΟΑΕΔ.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Επιστημονικά Υπεύθυνος/η (ΕΥ): Ευστράτιος Παπάνης
Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος/η: Ευστράτιος Παπάνης
Διδάσκων: Χριστίνα Κωφίδου

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 • 1. Εννοιολογικές Προσεγγίσεις Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης
  • Η έννοια της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης – Δικαίωμα στην εκπαίδευση και στην πολυπολιτισμικότητα
  • Στόχοι, αρχές και αξιώματα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης
  • Η έννοια της ετερότητας – Λόγοι ανάδυσης ενός πολυπολιτισμικού μωσαϊκού
  • Ενιαία εκπαίδευση-Συνεκπαίδευση-Συμπερίληψη-Παιδαγωγική της ένταξης
 • 2. Μοντέλα Διαχείρισης της Ετερότητας στην Εκπαίδευση
  • Η έννοια της κουλτούρας και του πολιτισμού
  • Προσεγγίσεις/μοντέλα διαχείρισης της ετερότητας: αφομοιωτικό μοντέλο, μοντέλο ενσωμάτωσης
  • Προσεγγίσεις/μοντέλα διαχείρισης της ετερότητας: πολυπολιτισμικό μοντέλο, αντιρατσιστικό μοντέλο και διαπολιτισμικό μοντέλο
  • Οι βασικές αρχές της διαπολιτισμικής προσέγγισης
 • 3. Πρακτικές Διαπολιτισμικής Διαχείρισης της Ετερότητας στην Εκπαίδευση
  • Η ετερότητα στο σχολικό περιβάλλον – Ο άξονας της διαπολιτισμικής διάστασης στην εκπαίδευση
  • Οι κανόνες της αποτελεσματικής διαπολιτισμικής εκπαίδευσης
  • Διαπολιτισμικές διδακτικές πρακτικές
  • Η αξιοποίηση των σχολικών μαθημάτων ως ερέθισμα για την ανάδυση διαφορετικών πολιτισμικών πλαισίων
 • 4. Πρακτικές Διαπολιτισμικής Διαχείρισης της Ετερότητας στην Εκπαίδευση
  • Η σημασία του ρόλου του εκπαιδευτικού
  • Η κοινωνική αλλαγή ως στόχος του σχολείου
  • Διαπολιτισμική επάρκεια και ετοιμότητα του εκπαιδευτικού
  • Σύνδεση σχολείου – οικογένειας – κοινωνίας
 • 5. Η Συμβολή της Λογοτεχνίας στη Διαπολιτισμική Διαχείριση της Ετερότητας
  • Το διαπολιτισμικό περιεχόμενο της Λογοτεχνίας
  • Η συμβολή της Λογοτεχνίας στην ανάπτυξη της προσωπικής κοσμοθεωρίας, στη διαμόρφωση ταυτότητας και στην ανάπτυξη ενσυναίσθησης
  • Λογοτεχνία και στερεοτυπικές αναφορές
  • Το λογοτεχνικό κείμενο ως τρόπος διερεύνησης του πολιτισμικού περιβάλλοντος
 • 6. Σχολική Βία και Πολυπολιτισμικότητα
  • Αποσαφήνιση του όρου «σχολικός εκφοβισμός» – Τα κύρια χαρακτηριστικά, τα είδη, οι αιτίες και οι επιπτώσεις του σχολικού εκφοβισμού
  • Χαρακτηριστικά θύτη και θύματος – Εκφοβισμός και εθνοπολιτισμική ετερότητα
  • Πρόληψη και καταπολέμηση του εκφοβισμού
  • Στερεότυπα και προκαταλήψεις
 • 7. Διαπολιτισμική Επικοινωνία και Διαχείριση Συγκρούσεων
  • Ορισμός της έννοιας της σύγκρουσης και της οργανωσιακής σύγκρουσης
  • Διάκριση συγκρούσεων – Αιτίες και επιπτώσεις συγκρούσεων
  • Ο ρόλος του ηγέτη στη διαχείριση των συγκρούσεων
  • Στυλ και στρατηγικές διαχείρισης συγκρούσεων
 • 8. Εισαγωγή στη Μεθοδολογία Έρευνας των Κοινωνικών Επιστημών
  • Εισαγωγή στις Μεθόδους Κοινωνικής Έρευνας
  • Ζητήματα και Στάδια Σχεδιασμού Ποσοτικών Ερευνών: Μέθοδοι Δειγματοληψίας, Συλλογής και Ανάλυσης Ερευνητικών Δεδομένων
  • Ζητήματα και Στάδια Σχεδιασμού Ποιοτικών Ερευνών
  • Δεοντολογία Έρευνας και Συγγραφή Επιστημονικών Εργασιών
 • 9. Τελική Αξιολόγηση Προγράμματος
Δείτε ακόμα