Δημιουργία εφαρμογών Android

Πληροφορική

Η γλώσσα προγραμματισμού Kotlin και το Android είναι ο καλύτερος συνδυασμός για τη δημιουργία εφαρμογών για κινητά.

Το Android είναι το κύριο λειτουργικό σύστημα για εκατοντάδες μοντέλα κινητών και tablet. Υπάρχουν πάνω από 2.500.000 εφαρμογές στο Google Play Store και αυξάνονται με εκπληκτικό ρυθμό! Κάθε μέρα περίπου 1.000.000 συσκευές Android ενεργοποιούνται σε όλο τον κόσμο, κάτι που μας δείχνει το πόσο μεγάλο μερίδιο της αγοράς κατέχει το Android σήμερα.

Όλο και περισσότεροι εργοδότες και μεγάλοι οργανισμοί αναζητούν ανθρώπους με γνώσεις και δεξιότητες στην κατασκευή εφαρμογών για κινητά. Με την παρακολούθηση αυτού του προγράμματος θα αποκτήσετε τις απαραίτητες γνώσεις για να διεκδικήσετε μία από αυτές τις θέσεις, οι οποίες δημιουργούνται σε καθημερινή βάση.

Το σημαντικότερο είναι ότι δεν απαιτείται προηγούμενη εμπειρία. Η δομή του προγράμματος είναι διαμορφωμένη έτσι ώστε να διδαχθείτε και να κατανοήσετε όλες τις πτυχές της δημιουργίας μιας ολοκληρωμένης εφαρμογής με χρήση του Android Studio και της γλώσσας προγραμματισμού Kotlin, ξεκινώντας από μηδενική βάση.

Επίσης, το πρόγραμμα αυτό συνίσταται και για αρχάριους προγραμματιστές ή προγραμματιστές που ενδιαφέρονται να αλλάξουν αντικείμενο και να μεταβούν στον προγραμματισμό εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα με την Kotlin.

ECVET και Μοριοδοτήσεις

Όλα τα προγράμματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προσφέρουν Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες Επαγγελματικής Κατάρτισης ECVET. Ενδεικτικά, ένα πρόγραμμα 450 ωρών πιστώνει 22,5 ECVET. Το πρόγραμμα δίνει τη μέγιστη μοριοδότηση σύμφωνα με το νέο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών. (NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4589 Αρ. Φύλλου 13).

Αξίζει να επισημανθεί ότι η παρακολούθηση του προγράμματος μοριοδοτείται στις εκάστοτε προκηρύξεις για εκπαιδευτικούς και επιστημονικούς συνεργάτες δημοσίων ΙΕΚ ή/και ΣΔΕ ή/και σχολών μαθητείας ΟΑΕΔ.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Επιστημονικά Υπεύθυνος/η (ΕΥ): Ευστράτιος Παπάνης
Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος/η: Χρήστος Καλλονιάτης
Διδάσκων: Θωμάς Δούμας

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 • 1. Εγκαταστάσεις Εφαρμογών και Εισαγωγή στην Kotlin
  • Εγκατάσταση Java JDK
  • Εγκατάσταση IntelliJ
  • Εγκατάσταση Android Studio
  • Hello World στην Kotlin
  • Σχόλια
  • Μεταβλητές
  • Μεταβλητές αλφαριθμητικών
  • Μεταβλητές ακέραιων αριθμών
  • Μεταβλητές πραγματικών αριθμών
  • Μεταβλητές boolean
  • Μεταβλητές αριθμών κινητής υποδιαστολής
  • Μεταβλητές χαρακτήρων
  • Σύγκριση var και val
  • Εισαγωγή κειμένου από χρήστη
 • 2. Αριθμητικές Πράξεις και Δομές Ελέγχου στην Kotlin
  • Πρόσθεση
  • Αφαίρεση
  • Πολλαπλασιασμός
  • Διαίρεση
  • Υπόλοιπο διαίρεσης
  • Αύξηση και μείωση τιμής
  • Μετατροπή τύπου μεταβλητής
  • Conditional operators
  • Η εντολή if-else
  • Logical Operators
  • Η εντολή when
  • O βρόχος for
  • O βρόχος while
  • O βρόχος do-while
  • Εφαρμογή – Σχολικός βαθμός
 • 3. Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός στην Kotlin
  • Συναρτήσεις με παραμέτρους
  • Επιστροφές συναρτήσεων
  • Πεδίο μεταβλητών
  • Ορισμός κλάσης
  • Δημιουργία κλάσης
  • Getters και Setters
  • Ορισμός κληρονομικότητας
  • Παράδειγμα κληρονομικότητας
  • Έλεγχος πρόσβασης στις μεταβλητές κλάσεων
  • Class extensions
  • Εμφωλευμένες κλάσεις
  • Εσωτερικές κλάσεις
  • Αντικείμενα
 • 4. Πίνακες, Δομές Δεδομένων και Είσοδος/Έξοδος στην Kotlin
  • Ορισμός πίνακα
  • Δημιουργία πίνακα
  • Λίστες πίνακα
  • Hashmaps
  • Συλλογές
  • Εγγραφή σε αρχεία κειμένου
  • Εγγραφή σε αρχεία κειμένου με εισαγωγή χρήστη
  • Ανάγνωση από αρχεία κειμένου
  • Εφαρμογή – Είσοδος-Έξοδος
 • 5. Το Περιβάλλον Εργασίας και η Δημιουργία Διεπαφής Χρήστη στο Android Studio
  • Το περιβάλλον εργασίας
  • Χρήση Kotlin στο Android Studio
  • Δομή αρχείων
  • Εφαρμογή – Εκτύπωση ονόματος
  • Το αρχείο strings.xml
  • Android Toast
  • Android Context
  • Προβολή κειμένου και κουμπιά
  • Εφαρμογή – Υπολογισμός ΦΠΑ
  • Checkboxes
  • Εφαρμογή – Υπολογισμός ΦΠΑ με επιλογή συντελεστή
  • Εισαγωγή φωτογραφιών
  • Εφαρμογή – Τυχαία χρώματα
  • Διάταξη Linear
  • Διάταξη Relative
  • Διάταξη TableRow
  • Διάταξη ScrollView
  • Στυλ και Θέματα
  • Debugging
 • 6. Δραστηριότητες, Λίστες και Αποθήκευση Δεδομένων στο Android Studio
  • Ορισμός δραστηριότητας
  • Κύκλος ζωής δραστηριότητας
  • Πλοήγηση μεταξύ δραστηριοτήτων
  • Μεταφορά δεδομένων μεταξύ δραστηριοτήτων
  • Εφαρμογή – Παιδικοί ήρωες
  • Παράδειγμα ListView
  • Τρόπος λειτουργίας ListViews
  • RecyclerView
  • Προσθήκη event listener σε λίστα
  • Shared Preferences
  • Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων
  • SQLite database handler
  • Προσθήκη δεδομένων στη βάση
  • Ανάκτηση δεδομένων από τη βάση
  • Ενημέρωση εγγραφών στη βάση
  • Διαγραφή εγγραφών από τη βάση
 • 7. Σύνδεση Εφαρμογής με Διαδικτυακές Πηγές
  • HTTP requests και JSON
  • Βιβλιοθήκες Android
  • Volley String request
  • Volley JSON Array request
  • Volley JSON Object request
  • Εφαρμογή – Συνταγές – Διεπαφή χρήστη
  • Εφαρμογή – Συνταγές – Recycler Adapter
  • Εφαρμογή – Συνταγές – Ανάλυση συνταγών
  • Εφαρμογή – Συνταγές – Προβολή συνταγών
  • Εφαρμογή – Συνταγές – Ολοκλήρωση
 • 8. Εισαγωγή στη Μεθοδολογία Έρευνας των Κοινωνικών Επιστημών
  • Εισαγωγή στις Μεθόδους Κοινωνικής Έρευνας
  • Ζητήματα και Στάδια Σχεδιασμού Ποσοτικών Ερευνών: Μέθοδοι Δειγματοληψίας, Συλλογής και Ανάλυσης Ερευνητικών Δεδομένων
  • Ζητήματα και Στάδια Σχεδιασμού Ποιοτικών Ερευνών
  • Δεοντολογία Έρευνας και Συγγραφή Επιστημονικών Εργασιών
 • 9. Τελική Αξιολόγηση Προγράμματος
Δείτε ακόμα