Βασικές Οικονομικές Έννοιες

Οικονομία και Διοίκηση

To πρόγραμμα παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις βασικές έννοιες και την κατανόηση του οικονομικού κυκλώματος της χώρας μας.

Το πρόγραμμα αρχίζει με την εισαγωγή σας στις βασικές οικονομικές έννοιες, το χρήμα και τα αγαθά.

 • Θα μάθετε για την συμπεριφορά των καταναλωτών και πως αυτή επηρεάζεται αλλά και επηρεάζει την ποσότητα των παραγόμενων αγαθών και την τιμή διάθεσής τους στην αγορά.
 • Θα μάθετε για την παραγωγική διαδικασία, τους συντελεστές που την επηρεάζουν, την προσφορά και την ζήτηση αγαθών και υπηρεσιών.
 • Θα μάθετε τη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος, τον ρόλο της Κεντρικής Τράπεζας στην αγορά  καθώς και το στόχο ίδρυσης της ευρωζώνης.
 • Θα μάθετε σχετικά με τις φάσεις του οικονομικού κύκλου και θα εξοικειωθείτε με τις έννοιες του πληθωρισμού και της ανεργίας.
 • Θα μάθετε για τον κρατικό προϋπολογισμό, τα δημόσια έσοδα και έξοδα, την φορολογική βάση και τους φόρους ενός κράτους.
 • Θα μάθετε να μελετάτε τους τύπους γραφημάτων και να χρησιμοποιείτε τους κατάλληλους αναλόγως παρουσίασης οικονομικών μεγεθών και οικονομικών σχέσεων που επιθυμείτε να παρουσιάσετε.

Τέλος, θα μάθετε να επιλύετε και να απαντάτε σε θέματα βασικού οικονομικού περιεχομένου.

ECVET και Μοριοδοτήσεις

Όλα τα προγράμματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προσφέρουν Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες Επαγγελματικής Κατάρτισης ECVET. Ενδεικτικά, ένα πρόγραμμα 450 ωρών πιστώνει 22,5 ECVET. Το πρόγραμμα δίνει τη μέγιστη μοριοδότηση σύμφωνα με το νέο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών. (NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4589 Αρ. Φύλλου 13).

Αξίζει να επισημανθεί ότι η παρακολούθηση του προγράμματος μοριοδοτείται στις εκάστοτε προκηρύξεις για εκπαιδευτικούς και επιστημονικούς συνεργάτες δημοσίων ΙΕΚ ή/και ΣΔΕ ή/και σχολών μαθητείας ΟΑΕΔ.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Επιστημονικά Υπεύθυνος/η (ΕΥ): Ευστράτιος Παπάνης
Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος/η: Γεώργιος Κορρές
Διδάσκων: Ευάγγελος Γιομπλιάκης

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 • 1. Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη και Βασικές Οικονομικές Έννοιες
  • Ανάγκες & Ιδιότητες – Προϊόντα και Οικονομικά Αγαθά
  • Αγορά – Κοινωνικοί Θεσμοί
  • Παραγωγικές Δυνατότητες Οικονομίας – Καταμερισμός Έργων
  • Χρήμα & Οικονομικό Κύκλωμα – Η Αβεβαιότητα στην Οικονομική Ζωή
 • 2. Η Συμπεριφορά των Καταναλωτών και η Ζήτηση των Αγαθών
  • Βασικές Έννοιες – Συμπεριφοράς Καταναλωτή – Εξωτερικές επιδράσεις καταναλωτικής συμπεριφοράς – Εσωτερικές διαδικασίες – Θεωρία και μέθοδοι τμηματοποίησης της αγοράς καταναλωτών
  • Νόμος ζήτησης – Καμπύλη ζήτησης – Αγοραία καμπύλη Ζήτησης – Συνάρτηση και Προσδιοριστικοί παράγοντες Ζήτησης
  • Μεταβολή στη ζητούμενη ποσότητα – Ελαστική και Ανελαστική Ζήτηση – Χρησιμότητα Ελαστικότητα ζήτησης
  • Συνολική δαπάνη των καταναλωτών – Ελαστικότητα ζήτησης και συνολική δαπάνη καταναλωτών
 • 3. Παραγωγική Διαδικασία και Προσφορά Αγαθών
  • Έννοια παραγωγής και χαρακτηριστικά της Συνάρτηση παραγωγής – Συνολικό, Μέσο και Οριακό Προϊόν – Νόμος μη Ανάλογης Απόδοσης
  • Το κόστος παραγωγής (Βραχυχρόνιο & Μακροχρόνιο) – Μέσο & Οριακό Κόστος – Οικονομίες και αντιοικονομίες κλίμακας
  • Η καμπύλη προσφοράς & Νόμος προσφοράς – Η αγοραία καμπύλη προσφοράς – Προσδιοριστικοί παράγοντες της προσφοράς
  • Μεταβολή της “προσφερόμενης ποσότητας” και μεταβολή της “προσφοράς” Ελαστική και ανελαστική προσφορά σε συνάρτηση με το χρόνο
 • 4. Το Τραπεζικό Σύστημα, η Προσφορά Χρήματος και η Νομισματική Πολιτική
  • Οι Βασικές Λειτουργίες του Χρήματος – Μέσο ανταλλαγής, Μονάδα Μέτρησης Αξίας – Μορφή Συσσώρευσης Οικονομικού Πλούτου
  • Η Δημιουργία Χρήματος από το Τραπεζικό Σύστημα και η Συνολική Προσφορά –
  • Τα Τρία Κύρια Όργανα της Κεντρικής Τράπεζας για τον Έλεγχο της Προσφοράς Χρήματος
  • Η Ποσότητα Χρήματος ως Όργανο Νομισματικής Πολιτικής
 • 5. Το Φαινόμενο των Οικονομικών Διακυμάνσεων, ο Πληθωρισμός και η Ανεργία
  • Εισαγωγικές Έννοιες – Οικονομικές διακυμάνσεις
  • Φάσεις του Κύκλου και τα χαρακτηριστικά τους – Αίτια Οικονομικών Κύκλων
  • Είδη, Αίτια και Συνέπειες Πληθωρισμού
  • Είδη, Μέτρηση Ανεργίας – Συνέπειες και Καταπολέμηση Ανεργίας
 • 6. Τα Δημόσια Οικονομικά
  • Εισαγωγή στη Δημόσια Οικονομική Έννοια, Ορισμοί, Χαρακτηριστικά Κράτους – Μέγεθος και Εύρος Δραστηριοτήτων του Δημόσιου Τομέα
  • Εργαλεία Θετικής& Κανονιστικής Ανάλυσης – Ανάλυση Κόστους & Οφέλους
  • Φορολογία και Διανομή Εισοδήματος – Αποτελεσματική και Δίκαιη Φορολογία
  • Χρηματοδότηση του Κράτους Μέσω Ελλείμματος – Η Δημοσιονομική Πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση
 • 7. Ανάγνωση και Κατανόηση Οικονομικών Δεδομένων σε Γραφήματα
  • Επικοινωνία, Δεδομένα και Πληροφορίες Μεθοδολογία Έρευνας
  • Παράγοντες που επηρεάζουν την κατανόηση γραφημάτων – Αντιλήψεις, παρανοήσεις και εναλλακτικές αντιλήψεις – Επίπεδα Κατανόησης γραφημάτων
  • Ανάλυση Δεδομένων – Πίνακες Συχνοτήτων και επιμέρους ανάλυση – Γνώση, ερμηνεία και κατανόηση γραφικών απεικονίσεων δεδομένων
  • Είδη γραφικών απεικονίσεων Δεδομένων – Αναγνώριση γραφικών απεικονίσεων – Αναγνωστικό πλαίσιο – Rasch Analysis – Ανάλυση Επιπέδων Ερμηνείας και Κατανόησης
 • 8. Εισαγωγή στη Μεθοδολογία Έρευνας των Κοινωνικών Επιστημών
  • Εισαγωγή στις Μεθόδους Κοινωνικής Έρευνας
  • Ζητήματα και Στάδια Σχεδιασμού Ποσοτικών Ερευνών: Μέθοδοι Δειγματοληψίας, Συλλογής και Ανάλυσης Ερευνητικών Δεδομένων
  • Ζητήματα και Στάδια Σχεδιασμού Ποιοτικών Ερευνών
  • Δεοντολογία Έρευνας και Συγγραφή Επιστημονικών Εργασιών
 • 9. Τελική Αξιολόγηση Προγράμματος
Δείτε ακόμα