Ασφάλεια Δεδομένων και Δικτύου

Πληροφορική

Η Ασφάλεια Δεδομένων και Διαδικτύου είναι ένα θέμα το οποίο συνεχώς απασχολεί κάθε διαχειριστή δικτύων. Αποδεδειγμένα, από τη μια πλευρά οι επιχειρήσεις αυξάνουν ραγδαία την παροχή των υπηρεσιών τους μέσω Διαδικτύου. Από την άλλη, με εξίσου ταχύτατους ρυθμούς, αυξάνουν τις επιθέσεις τους οι hackers, spammers, συγγραφείς κακόβουλου λογισμικού με virus, trojans, scripts κλπ, δημιουργώντας  νέους κινδύνους στα εταιρικά περιβάλλοντα, καθώς ανακαλύπτουν νέους τρόπους παράκαμψης των συστημάτων ασφαλείας.

Το πρόγραμμα «Ασφάλεια Δεδομένων και Δικτύου» στοχεύει στην εκμάθηση, σε θεωρητικό αλλά και σε πρακτικό επίπεδο, των βασικών αρχών που διέπουν την ασφάλεια Δικτύων καθώς και στην εξειδίκευση και πιστοποίηση των βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτείται να έχει κανείς έτσι ώστε να χαρακτηριστεί ως «Ειδικός» στην ασφάλεια Δικτύων.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, σας δίνεται η δυνατότητα να εκπαιδευτείτε στην αναγνώριση, στην πρόληψη αλλά και στην καταστολή των κινδύνων του δικτύου σας, στο πώς να εποπτεύετε και να φροντίζετε το δίκτυό σας αλλά και ποια εργαλεία και υπηρεσίες να χρησιμοποιείτε για να το προστατεύετε στο μέγιστο βαθμό. Επίσης, θα παρουσιαστούν οι τρόποι για να μπορείτε να λειτουργείτε αποτρεπτικά στην παραβίαση νέων τεχνολογιών και του cloud computing από πιθανές εισβολές. Τέλος, θα έχετε τη δυνατότητα να εξασκήσετε τις θεωρητικές σας γνώσεις στο εικονικό μας εργαστήριο και να δείτε στην πράξη πώς να φροντίζετε αλλά και πώς να προλαμβάνετε ή να εξουδετερώνετε πιθανούς κινδύνους που είναι ικανοί να βλάψουν (ανεπανόρθωτα) το δίκτυό σας.

ECVET και Μοριοδοτήσεις

Όλα τα προγράμματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προσφέρουν Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες Επαγγελματικής Κατάρτισης ECVET. Ενδεικτικά, ένα πρόγραμμα 450 ωρών πιστώνει 22,5 ECVET. Το πρόγραμμα δίνει τη μέγιστη μοριοδότηση σύμφωνα με το νέο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών. (NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4589 Αρ. Φύλλου 13).

Αξίζει να επισημανθεί ότι η παρακολούθηση του προγράμματος μοριοδοτείται στις εκάστοτε προκηρύξεις για εκπαιδευτικούς και επιστημονικούς συνεργάτες δημοσίων ΙΕΚ ή/και ΣΔΕ ή/και σχολών μαθητείας ΟΑΕΔ.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Επιστημονικά Υπεύθυνος/η (ΕΥ): Ευστράτιος Παπάνης
Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος/η: Χρήστος Καλλονιάτης
Διδάσκων: Θωμάς Δούμας

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 • 1. Αξιολόγηση Κινδύνου – Οδηγίες και Πρότυπα Δικτύωσης
  • Αξιολόγηση Κινδύνου – Εκτίμηση Κινδύνου -Ορολογία Αξιολόγησης Κινδύνου
  • Ενεργώντας για την Αξιολόγηση Κινδύνου – Κίνδυνοι στο Cloud – Εικονικοποίηση
  • Πολιτικές, Πρότυπα και Οδηγίες – Εφαρμογή Πολιτικών – Τύποι Ελέγχου & Ψευδοθετικά-Ψευδοαρνητικά
  • Ανάλυση Επιπτώσεων – Ανάκαμψη από Καταστροφή
 • 2. Εποπτεία και φροντίδα του δικτύου – Εργαλεία και Υπηρεσίες για την Ασφάλεια του Δικτύου
  • Εποπτεία Δικτύου – Εποπτεία Αρχείων Καταγραφής
  • Ασφάλεια Λειτουργικού Συστήματος – Υπηρεσίες
  • Ασφαλίζοντας το Δίκτυο – Πλάνο Ασφαλείας
  • Αναφορά Ζητημάτων Ασφάλειας
 • 3. Η συλλογή πρωτοκόλλων TCP/IP
  • Η συλλογή πρωτοκόλλων TCP-IP
  • Η συλλογή πρωτοκόλλων TCP-IP
  • Πρωτόκολλα και Υπηρεσίες
  • Πρωτόκολλα και Υπηρεσίες
 • 4. Δίκτυα
  • Σχεδιασμός Ενός Ασφαλούς Δικτύου – Συσκευές Δικτύωσης
  • Σύστημα Ανίχνευσης Εισβολής
  • Σύστημα Ανίχνευσης Εισβολής στο Δίκτυο
  • Σύστημα Πρόληψης Εισβολής στο Δίκτυο
 • 5. Έλεγχος Πρόσβασης, Επαλήθευση Ταυτότητας και Εξουσιοδότηση
  • Βασικά Στοιχεία Ελέγχου Πρόσβασης
  • Βασικά Στοιχεία Ελέγχου Πρόσβασης
  • Πρωτόκολλο RADIUS
 • 6. Προστασία Ασύρματων Δικτύων – Cloud Computing και Εικονικοποίηση
  • Ασύρματα Δίκτυα
  • Αδύναμα Σημεία Ασυρμάτων Δικτύων
  • Cloud Computing
  • Εικονικοποίηση
 • 7. Ασφάλεια Εφαρμογών – Malware
  • Ασφάλεια Εφαρμογών
  • Βέλτιστες Πρακτικές
  • Malware
 • 8. Εισαγωγή στη Μεθοδολογία Έρευνας των Κοινωνικών Επιστημών
  • Εισαγωγή στις Μεθόδους Κοινωνικής Έρευνας
  • Ζητήματα και Στάδια Σχεδιασμού Ποσοτικών Ερευνών: Μέθοδοι Δειγματοληψίας, Συλλογής και Ανάλυσης Ερευνητικών Δεδομένων
  • Ζητήματα και Στάδια Σχεδιασμού Ποιοτικών Ερευνών
  • Δεοντολογία Έρευνας και Συγγραφή Επιστημονικών Εργασιών
 • 9. Τελική Αξιολόγηση Προγράμματος
Δείτε ακόμα