Αξιοποίηση της Τέχνης στην Εκπαίδευση

Παιδαγωγικά

Το πρόγραμμα «Utilization of Art in Education» θα εφοδιάσει τους επιμορφούμενους με γνώσεις σχετικά με την αξιοποίηση της τέχνης στην εκπαίδευση. Η τέχνη θα αντιμετωπιστεί ως μία προσωπική, κοινωνική και επικοινωνιακή δραστηριότητα, που απεικονίζει με τρόπο πολύμορφο, πολυεπίπεδο και αυθεντικό τη σχέση του δημιουργού με τον εαυτό του, τους άλλους και το κοινωνικο-πολιτισμικό πλαίσιο ένταξης και αναφοράς του. Ακόμα, το πρόγραμμα θα βελτιώσει τις εκπαιδευτικές πρακτικές των συμμετεχόντων, αναπτύσσοντας σύγχρονες και καινοτόμες εκπαιδευτικές δράσεις, οι οποίες θα ενισχύσουν τη δημιουργικότητα και την κριτική σκέψη (π.χ. με την αξιοποίηση της τέχνης και των μεθόδων της Μετασχηματίζουσας Μάθησης).

Ειδικότερα, οι επιμορφούμενοι θα αποσαφηνίσουν την έννοια της τέχνης, θα γνωρίσουν βασικούς τρόπους αξιοποίησής της σε εκπαιδευτικά πλαίσια, θα μάθουν να σχεδιάζουν διαφοροποιημένα εκπαιδευτικά προγράμματα και διδακτικές ενότητες βασισμένες σε διάφορες μορφές τέχνης, αλλά και να κάνουν σωστή χρήση εκπαιδευτικών τεχνικών, έτσι ώστε να επιτρέπουν την ενεργή συμμετοχή των εκπαιδευομένων. Επιπλέον, θα κατανοήσουν την αναγκαιότητα της βιωματικής προσέγγισης της γνώσης, θα κατανοήσουν το διαφορετικό τρόπο που προσλαμβάνουν τη γνώση οι εκπαιδευόμενοι, θα αναγνωρίσουν την αναγκαιότητα της αξιοποίησης της τέχνης στην εκπαίδευση και θα κατανοήσουν τα ποικίλα οφέλη που απορρέουν από αυτήν.

Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι οι εκπαιδευόμενοι να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σχετικά με τη συμβολή της αισθητικής εμπειρίας -την οποία αποκτούμε μέσα από την επαφή με την τέχνη- στην ανάπτυξη του στοχασμού, του κριτικού στοχασμού και της δηµιουργικής ικανότητας των μαθητών, αλλά και σχετικά με τρόπους αξιοποίησης των διαφόρων τεχνών (θέατρο/κουκλοθέατρο, μουσική, εικαστικές τέχνες, μουσεία, κινηματογράφος) στην εκπαίδευση.

ECVET και Μοριοδοτήσεις

Όλα τα προγράμματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προσφέρουν Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες Επαγγελματικής Κατάρτισης ECVET. Ενδεικτικά, ένα πρόγραμμα 450 ωρών πιστώνει 22,5 ECVET. Το πρόγραμμα δίνει τη μέγιστη μοριοδότηση σύμφωνα με το νέο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών. (NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4589 Αρ. Φύλλου 13).

Αξίζει να επισημανθεί ότι η παρακολούθηση του προγράμματος μοριοδοτείται στις εκάστοτε προκηρύξεις για εκπαιδευτικούς και επιστημονικούς συνεργάτες δημοσίων ΙΕΚ ή/και ΣΔΕ ή/και σχολών μαθητείας ΟΑΕΔ.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Επιστημονικά Υπεύθυνος/η (ΕΥ): Ευστράτιος Παπάνης
Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος/η: Ευστράτιος Παπάνης
Διδάσκων: Καραπαναγιώτη Μαρία

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 • 1. Η Xρήση και Συμβολή των Τεχνών στην Εκπαίδευση
  • Ορισμός και σκοπός της τέχνης – Τα παιδαγωγικά οφέλη της χρήσης των τεχνών
  • Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην αξιοποίηση των τεχνών – Διαμόρφωση κατάλληλων συνθηκών και προϋποθέσεις για την εφαρμογή των Τεχνών
  • Λόγοι που η επαφή με την τέχνη αναπτύσσει τη δημιουργικότητα και τη δημιουργική σκέψη – Στάδια παιδαγωγικής αξιοποίησης ενός καλλιτεχνικού θέματος
  • Η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη διδακτική της Τέχνης
 • 2. Θέατρο κι Εκπαίδευση
  • Το θέατρο ως τέχνη και ως όχημα για συνεργασία – Νέες Τεχνολογίες και θέατρο
  • Θέατρο στην Εκπαίδευση και ηθική εκπαίδευση Παιδαγωγική και Θέατρο στην Εκπαίδευση – Μετασχηματιστική εκπαίδευση, ηθική εκπαίδευση και Θέατρο στην Εκπαίδευση
  • Κουκλοθέατρο και δημιουργικότητα – Ο παιδαγωγός ως εμψυχωτής και δημιουργός – Εφαρμογές του Κουκλοθέατρου στην Εκπαίδευση
  • Θεατρικό Παιχνίδι και Παιδιά με Ειδικές -Εκπαιδευτικές Ανάγκες
 • 3. Μουσική κι Εκπαίδευση
  • Ιστορική αναδρομή – Η αναγκαιότητα της μουσικής αγωγής
  • Η μουσική αγωγή στο ελληνικό σχολείο – Η ελληνική πραγματικότητα
  • Ο ρόλος της μουσικής στην εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες: παιδαγωγικές προσεγγίσεις
  • Διαφοροποιημένη διδασκαλία στη μουσική εκπαίδευση
 • 4. Εικαστικές Τέχνες κι Εκπαίδευση
  • Πώς ορίζονται οι εικαστικές τέχνες στο πρόγραμμα σπουδών- Σκοπός
  • Η Μάθηση στις εικαστικές τέχνες: εμπειρίες – γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις/αξίες/συμπεριφορές. Έννοιες – κλειδιά και Πυρήνας
  • Η εικαστική αγωγή στο σημερινό σχολείο και η έννοια της διαθεματικότητας – Διδακτική της τέχνης και ο ρόλος των εκπαιδευτικών
  • Εικαστικές Τέχνες και Περιβαλλοντική Αγωγή
 • 5. Χορός κι Εκπαίδευση
  • Η σημασία και η αξία του χορού στην εκπαίδευση – Ο χορός μέσα στο αναλυτικό πρόγραμμα
  • Ο χορός στην αρχαία Ελλάδα
  • Ο χορός ως θεατρική πράξη
  • Η διδασκαλία του «παραδοσιακού» χορού
 • 6. Μουσεία κι Εκπαίδευση
  • Παιδαγωγική & εκπαιδευτική σημασία Καλλιέργεια δεξιοτήτων – Διδακτικές ενέργειες για την παιδαγωγική αξιοποίηση των μουσείων
  • Η Ερμηνεία στα Μουσεία – Η χρήση των αντικειμένων και των συλλογών
  • Η ερμηνεία του υλικού πολιτισμού
  • Μόνιμες και Προσωρινές Εκθέσεις – Επισκέπτες και ερμηνεία
 • 7. Κινηματογράφος κι Εκπαίδευση
  • Γιατί είναι σημαντική η κινηματογραφική παιδεία – Ποια είναι η κατάλληλη βαθμίδα για την εισαγωγή της κινηματογραφικής παιδείας
  • Εισαγωγή του κινηματογράφου στη διαδικασία της εκπαίδευσης
  • Καλές πρακτικές στην Ελλάδα και διεθνώς
  • Παραδείγματα ταινιών προς διδακτική αξιοποίηση
 • 8. Εισαγωγή στη Μεθοδολογία Έρευνας των Κοινωνικών Επιστημών
  • Εισαγωγή στις Μεθόδους Κοινωνικής Έρευνας
  • Ζητήματα και Στάδια Σχεδιασμού Ποσοτικών Ερευνών: Μέθοδοι Δειγματοληψίας, Συλλογής και Ανάλυσης Ερευνητικών Δεδομένων
  • Ζητήματα και Στάδια Σχεδιασμού Ποιοτικών Ερευνών
  • Δεοντολογία Έρευνας και Συγγραφή Επιστημονικών Εργασιών
 • 9. Τελική Αξιολόγηση Προγράμματος
Δείτε ακόμα