Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου

Εκπαίδευση Ενηλίκων

Η «Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου» παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες στο σχεδιασμό και την οργάνωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού, του μαθητή, του εκπαιδευτικού υλικού, της σχολικής μονάδας και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, στην εκπαιδευτική ηγεσία, στην επαγγελματική εξέλιξη και προσωπική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού προσωπικού, καθώς και στην αύξηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας της σχολικής μονάδας.

Η ανάγκη της αξιολόγησης προκύπτει από το γεγονός ότι κάθε κοινωνία πρέπει να έχει τη βεβαιότητα ότι το παρεχόμενο, από το θεσμό του σχολείου, εκπαιδευτικό έργο ικανοποιεί τις παρεχόμενες ανάγκες και είναι ποιοτικά υψηλού επιπέδου. Γενικότερα, είναι απαραίτητο να αποτιμώνται όλες οι υπηρεσίες και δραστηριότητες σε μια κοινωνία, ένας κανόνας από τον οποίο δεν είναι βέβαια δυνατό να εξαιρεθεί ο τόσο σημαντικός τομέας της εκπαίδευσης. Υπό αυτή την έννοια, απαιτείται συνεχής αξιολόγηση του επιτελούμενου στο σχολείο εκπαιδευτικού έργου.

Το σεμινάριο απευθύνεται:

 • σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο για τη συγκεκριμένη θεματική κατάρτιση.
 • σε εκπαιδευτικούς Π/θμας και Δ/θμιας Εκπ/σης και Στελέχη Εκπαίδευσης.
 • όσους ενδιαφέρονται να εργαστούν ως Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας στις Δομές Δια Βίου Μάθησης (Δ.ΙΕΚ, Δ.ΣΕΚ, ΕΠΑΣ, ΚΔΒΜ, Σχολές Γονέων, ΣΔΕ).
 • σε Γονείς.
 • σε Φοιτητές Παιδαγωγικών/ Καθηγητικών Σχολών και Κοινωνικών Επιστημών
 • σε Μεταπτυχιακούς φοιτητές αντίστοιχων ειδικοτήτων.
 • σε όσους ενδιαφέρονται για τη μελέτη του θεμελιώδους ζητήματος της αξιολόγησης.
 • σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν επιπλέον μοριοδότηση για την ένταξή τους στο εκπαιδευτικό δυναμικό φορέων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (π.χ. ΙΕΚ, ΚΔΒΜ).

Στόχος του Προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι να προσφέρει τις γνώσεις που θα βοηθήσουν αποφασιστικά τους επιμορφούμενους να αποσαφηνίσουν τις γκρίζες ζώνες της αξιολόγησης, να πληροφορηθούν το ιστορικό πλαίσιο του θεσμού στη χώρα μας και να κατανοήσουν τη σημαντικότητα της ορθής εφαρμογής της αξιολόγησης με σύγχρονες μεθόδους, εργαλεία και τεχνικές, με απώτερο στόχο την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών μονάδων, την επαγγελματική εξέλιξη και προσωπική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών.

Επιπλέον, η παρακολούθηση του προγράμματος αναμένεται να ωφελήσει τους συμμετέχοντες, τόσο γνωστικά όσο και επαγγελματικά. Συγκεκριμένα, όλοι όσοι ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα αναμένεται:

 • Να έχουν αποκτήσει γνώσεις στην αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου.
 • Να προγραμματίζουν και να λαμβάνουν σωστές και αποτελεσματικές αποφάσεις σε θέματα αξιολόγησης και οργάνωσης των εκπαιδευτικών μονάδων.
 • Να έχουν εμπεδώσει τον πολυδιάστατο ρόλο του διευθυντή στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου.
 • Να έχουν κατανοήσει τη σημασία της επαγγελματικής εξέλιξης και προσωπικής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού προσωπικού.
 • Να έχουν αποκτήσει αυξημένα επαγγελματικά προσόντα, επικυρωμένα με βεβαίωση παρακολούθησης.

ECVET και Μοριοδοτήσεις

Όλα τα προγράμματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προσφέρουν Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες Επαγγελματικής Κατάρτισης ECVET. Ενδεικτικά, ένα πρόγραμμα 450 ωρών πιστώνει 22,5 ECVET. Το πρόγραμμα δίνει τη μέγιστη μοριοδότηση σύμφωνα με το νέο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών. (NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4589 Αρ. Φύλλου 13).

Αξίζει να επισημανθεί ότι η παρακολούθηση του προγράμματος μοριοδοτείται στις εκάστοτε προκηρύξεις για εκπαιδευτικούς και επιστημονικούς συνεργάτες δημοσίων ΙΕΚ ή/και ΣΔΕ ή/και σχολών μαθητείας ΟΑΕΔ.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Επιστημονικά Υπεύθυνος/η (ΕΥ): Ευστράτιος Παπάνης
Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος/η: Ευστράτιος Παπάνης
Διδάσκων: Σοφία Ελευθεριάδου

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 • 1. Η Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου – Αποτελεσματικότητα – Αποδοτικότητα
  • Εισαγωγικές Έννοιες και Ενδεικτικές Αναφορές – Οι Διαφορετικοί Προσανατολισμοί – Τάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση Θεσμικό Πλαίσιο 1981 – 1990, 1991 – 2000, 2000 – Σήμερα – Προβληματισμοί
  • Ορισμοί Αποτελεσματικότητας και Αποδοτικότητας – Δείκτες Αποτελεσματικότητας Βελτίωση της Αποτελεσματικότητας του Δημόσιου Τομέα
  • Σχέση Παραγωγικότητας – Αποδοτικότητας – Αποτελεσματικότητας – Αξιολόγηση των Εργαζομένων – Παραδοσιακό Μοντέλο – Μετατόπιση των Επιχειρηματικών Αξιών: από τις Παραδοσιακές στις Σύγχρονες
  • Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων – Βασικά Εργαλεία της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων – Βασικές Λειτουργίες του Τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων – Χαρακτηριστικά, Στόχοι και Χρησιμότητα Αποτελεσματικού Συστήματος Αξιολόγησης
 • 2. Η Αξιολόγηση του Μαθητή
  • Σκοπός και μορφές αξιολόγησης των μαθητών – Ζητήματα που Προσδιορίζουν την Αξιολόγηση: Ο Μαθητής, Ο/η Εκπαιδευτικός, ο Θεσμός του Σχολείου και η Πράξη της Αξιολόγησης
  • Κριτήρια, Τεχνικές και Μέθοδοι Αξιολόγησης – Φάκελος (portfolio) Αξιολόγησης του Μαθητή και Βασικές Αρχές Οργάνωσής τους
  • Αυτοαξιολόγηση Μαθητή
  • Προβλήματα και Δυσκολίες στην αξιολόγηση του μαθητή
 • 3. Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Υλικού
  • Ορισμός Εκπαιδευτικού Υλικού – Υλικά που Χρησιμοποιεί ο Εκπαιδευτικός Σήμερα: Υλικά για το Διδάσκοντα – Υλικά για το Μαθητή
  • Αναγκαιότητα και Κριτήρια Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Υλικού – Συστήματα κριτηρίων Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.)
  • Κριτήρια Αξιολόγησης: Κοινωνικοποιητική και Ιδεολογική Λειτουργία του Σχολικού Εγχειριδίου – Συμβατότητα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα
  • Αξιολόγηση των 3 Λειτουργιών: Γνωσιακή, Διδακτική και Μαθησιακή Λειτουργία – Κριτήρια Αξιολόγησης με βάση τη Δόμηση του Υλικού, το Κείμενο του Σχολικού Εγχειρίδιου, Τα Τυποεκδοτικά Στοιχεία και την Εικονογράφηση
 • 4. Αξιολόγηση Σχολικής Μονάδας
  • Εννοιολογικές Προσεγγίσεις – Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Συνιστωσών – Η Τάση προς την Ολική Αξιολόγηση σε Εθνικό ή Διεθνές Επίπεδο, σε Επίπεδο Εκπαιδευτικής Μονάδας και σε Ατομικό Επίπεδο
  • Μοντέλα Αξιολόγησης: Τεχνοκρατικό και Ανθρωπιστικό ή Πλουραλιστικό – Τάσεις Αξιολόγησης στην Εκπαίδευση στο Διεθνή Χώρο και στην ΕΕ: Εξωτερική Αξιολόγηση, Εσωτερική Αξιολόγηση και Συνύπαρξη Διαδικασιών Εσωτερικής και Εξωτερικής Αξιολόγησης
  • Κοινές Κατευθύνσεις Αξιολογικών Συστημάτων στην Ε.Ε. – Δίκτυο Ευρυδίκη – Σχέσεις Μεταξύ Εσωτερικής & Εξωτερικής Αξιολόγησης – Παραδείγματα Χωρών της Ευρώπης
  • Διαπιστώσεις – Συγκριτική Αξιολόγηση των Συστημάτων της Ε.Ε. – Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα
 • 5. Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
  • Εισαγωγικές Έννοιες – Η Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: Ορισμός και οι Ανάγκες που Καλύπτει – Οι Θεωρητικοί της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης: Holmberg, Perraton, Keegan
  • Φορείς Υλοποίησης Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης – Τα Εξ Αποστάσεως Εκπαιδευτικά Προγράμματα του (Πρώην) Ι.Δ.ΕΚ.Ε. – Η Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Moodle
  • Έννοια, Μορφές, Διαδικασίες και Μέσα Αξιολόγησης – Το Αντικείμενο της Αξιολόγησης
  • Μέθοδος Αξιολόγησης Εξ Αποστάσεως Προγραμμάτων – Προτάσεις – Μελλοντικές Κατευθύνσεις – Επεκτάσεις
 • 6. O Ρόλος των Διευθυντών στην Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου και των Εκπαιδευτικών
  • Βασικές Αρχές Αξιολόγησης στις Οποίες Πρέπει να Στηρίζεται ο Διευθυντής μιας Σχολικής Μονάδας – Σύστημα Αξιολόγησης και ο Ρόλος του Διευθυντή – Σύστημα Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού που Αποσκοπεί στη Στήριξη Νεοδιόριστων Εκπαιδευτικών για τη Μονιμοποίησή τους
  • Σύστημα Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού που Αποσκοπεί στην Επαγγελματική Στήριξη των Εκπαιδευτικών – Εργαλεία Διαμορφωτικής Αξιολόγησης – Σύστημα Αξιολόγησης για την Ανέλιξη – Προαγωγή των Εκπαιδευτικών
  • Βαθμίδες Επαγγελματικής Ανέλιξης- Ανέλιξη Εκπαιδευτικών σε Θέση Διοικητικού Βοηθού Διευθυντή ή σε Θέση Παιδαγωγικού Συμβούλου
  • Σύστημα Αξιολόγησης για την Ανέλιξη – Προαγωγή των Διοικητικών Βοηθών Διευθυντών και των Παιδαγωγικών Συμβούλων σε Θέση Διευθυντή – Σύστημα Αξιολόγησης για Βελτίωση της Αποτελεσματικότητας της Σχολικής Μονάδας – Τρόποι Επίλυσης Προβλημάτων του Υφιστάμενου Συστήματος Αξιολόγησης
 • 7. Επαγγελματική Εξέλιξη και Προσωπική Ανάπτυξη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού
  • Ορισμός του Επαγγελματισμού των Εκπαιδευτικών – Ορισμός «Επαγγελματικής Ανάπτυξης» και «Επιμόρφωσης» – Αναγκαιότητα της Επαγγελματικής Ανάπτυξης (ΕΑ) και Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών
  • Θετικές Επιπτώσεις της ΕΑ – Μοντέλα Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών: Το Τεχνοκρατικό Μοντέλο, Το Ερμηνευτικό Μοντέλο, Το Στοχαστικό – Κριτικό Μοντέλο – Μορφές Επιμόρφωσης
  • Τα πιο Διαδεδομένα Μοντέλα Επιμόρφωσης: Το Μοντέλο της Μαθητείας, Το Μοντέλο «με Βάση το Σχολείο», Το Μοντέλο «με Επίκεντρο το Σχολείο», Το μοντέλο της Επιμόρφωσης «ως Ανάπτυξης Προσωπικού»
  • Ισχύουσα Κατάσταση στην Ευρώπη – Συμπεράσματα
 • 8. Εισαγωγή στη Μεθοδολογία Έρευνας των Κοινωνικών Επιστημών
  • Εισαγωγή στις Μεθόδους Κοινωνικής Έρευνας
  • Ζητήματα και Στάδια Σχεδιασμού Ποσοτικών Ερευνών: Μέθοδοι Δειγματοληψίας, Συλλογής και Ανάλυσης Ερευνητικών Δεδομένων
  • Ζητήματα και Στάδια Σχεδιασμού Ποιοτικών Ερευνών
  • Δεοντολογία Έρευνας και Συγγραφή Επιστημονικών Εργασιών
 • 9. Τελική Αξιολόγηση Προγράμματος
Δείτε ακόμα