Ανίχνευση Μαθησιακών Δυσκολιών

Παιδαγωγικά

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Ανίχνευση Μαθησιακών Δυσκολιών» αποσκοπεί στην κατάρτιση των συμμετεχόντων στο γνωστικό πεδίο των Μαθησιακών Δυσκολιών, τόσο σε θεωρητικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο αξιολόγησης των Μαθησιακών Δυσκολιών και παρέμβασης σε περιπτώσεις παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες. Το πρόγραμμα πραγματοποιεί μία προσέγγιση των Μαθησιακών Δυσκολιών παρουσιάζοντας τα αίτιά τους, συζητώντας για τα χαρακτηριστικά και την εικόνα των παιδιών/μαθητών με δυσκολίες μάθησης, καθώς και για θέματα παρέμβασης και αντιμετώπισης των δυσκολιών αυτών σε γνωστικό και ψυχοκοινωνικό επίπεδο.

Επιμέρους στόχους του προγράμματος αποτελούν:

 • Η παρουσίαση και η συζήτηση θεωρητικών θεμάτων που αφορούν τις μαθησιακές δυσκολίες.
 • Η κατανόηση των βασικών ενδείξεων και χαρακτηριστικών των παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες.
 • Η απόκτηση πρακτικών δεξιοτήτων αξιολόγησης και διδασκαλίας παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες.

Κατηγορίες στις οποίες απευθύνεται:

 • Σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο για κατάρτιση στο συγκεκριμένο γνωστικό πεδίο.
 • Σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στελέχη της εκπαίδευσης και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό. Σε εκπαιδευτικούς που έχουν πρόσφατα αποκτήσει το πτυχίο τους ή που δεν έχουν κάποια εξειδίκευση στις Μαθησιακές δυσκολίες.
 • Σε άνεργους, φοιτητές ή απόφοιτους ΑΕΙ που ενδιαφέρονται να σταδιοδρομήσουν σε θέσεις γενικής και ειδικής εκπαίδευσης, όλων των βαθμίδων.

Μετά την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του προγράμματος, ο εκπαιδευτικός, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τις δυνατότητες του κάθε παιδιού ξεχωριστά, είναι σε θέση να:

 • Κατηγοριοποιεί τις μαθησιακές δυσκολίες
 • Αναγνωρίζει τα γενικά χαρακτηριστικά των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες
 • Κατανοεί τις δυσκολίες που συνυπάρχουν με τις μαθησιακές δυσκολίες
 • Ανιχνεύει έγκαιρα τις Μαθησιακές Δυσκολίες
 • Ενσωματώνει στρατηγικές στη διδασκαλία ή την παρέμβαση, με σκοπό την ενίσχυση των μαθησιακών δεξιοτήτων του παιδιού.

ECVET και Μοριοδοτήσεις

Όλα τα προγράμματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προσφέρουν Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες Επαγγελματικής Κατάρτισης ECVET. Ενδεικτικά, ένα πρόγραμμα 450 ωρών πιστώνει 22,5 ECVET. Το πρόγραμμα δίνει τη μέγιστη μοριοδότηση σύμφωνα με το νέο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών. (NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4589 Αρ. Φύλλου 13).

Αξίζει να επισημανθεί ότι η παρακολούθηση του προγράμματος μοριοδοτείται στις εκάστοτε προκηρύξεις για εκπαιδευτικούς και επιστημονικούς συνεργάτες δημοσίων ΙΕΚ ή/και ΣΔΕ ή/και σχολών μαθητείας ΟΑΕΔ.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Επιστημονικά Υπεύθυνος/η (ΕΥ): Ευστράτιος Παπάνης
Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος/η: Ευστράτιος Παπάνης
Διδάσκων: Δέσποινα Παπαδοπούλου

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 • 1. Διασαφηνίσεις που Αφορούν στην Έννοια των Μαθησιακών Δυσκολιών & Αιτιολογία των Μαθησιακών Δυσκολιών
  • Η έννοια του όρου «μάθηση» – Τύποι και είδη μάθησης
  • Η έννοια των Μαθησιακών Δυσκολιών – Αναγνωστικές Δυσκολίες ή Δυσλεξία
  • Αιτιολογία των Μαθησιακών Δυσκολιών- Νευροβιολογικοί παράγοντες
  • Αιτιολογία των Μαθησιακών Δυσκολιών- Γνωστικοί παράγοντες – Συναισθηματικοί παράγοντες
 • 2. Χαρακτηριστικά των Μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες
  • Γενικά χαρακτηριστικά των μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες
  • Μαθησιακός τομέας
  • Ψυχοκοινωνικός τομέας
  • Οι δυνατότητες των μαθητών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες
 • 3. Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά
  • Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά: Εισαγωγή Οι ικανότητες στα Μαθηματικά
  • Δυσαριθμησία
  • Τύποι Δυσαριθμησίας
  • Χαρακτηριστικά των μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά – Ανομοιογένεια
 • 4. Μαθησιακές Δυσκολίες και Γνωστικά Ελλείμματα: Σύγχρονες Γνωστικές προσεγγίσεις
  • Οπτική Επεξεργασία – Μνήμη – Φωνολογική Επεξεργασία
  • Αυτοματισμός – Ακουστική Επεξεργασία – Μεταγνωστικές Δεξιότητες – Ρυθμός
  • Σύγχρονες γνωστικές προσεγγίσεις – Μεταγνωστικές Διεργασίες και κίνητρα
  • Μαθησιακές Δυσκολίες και Μεταγνωστικά ελλείμματα – Ερμηνείες των μεταγνωστικών προβλημάτων – Διδασκαλία γνωστικών στρατηγικών
 • 5. Βασικές Αρχές Ανίχνευσης – Αξιολόγησης Μαθησιακών Δυσκολιών
  • Η έννοια και η σημασία της αξιολόγησης – Έγκαιρη ανίχνευση των Μαθησιακών Δυσκολιών
  • Βασικές αρχές ανίχνευσης των Μαθησιακών -Δυσκολιών στην Προσχολική ηλικία – Αξιολόγηση των Μαθησιακών Δυσκολιών
  • Μοντέλα Αξιολόγησης για τη διάγνωση των Μαθησιακών Δυσκολιών – Εργαλεία συλλογής πληροφοριών – Κλινική Συνέντευξη
  • Αξιολόγηση της Νοημοσύνης – Εκτίμηση των Μαθησιακών Ικανοτήτων – Αξιολόγηση των Γνωστικών διεργασιών – Αξιολόγηση της ψυχοκοινωνικής προσαρμογής
 • 6. Αξιολόγηση Μαθησιακών Δυσκολιών
  • Διαγνωστική έρευνα – Διαγνωστική εκτίμηση και εκπαιδευτικός
  • Διδακτική Αξιολόγηση
  • Αξιολόγηση του μαθητή – Αξιολόγηση αναγνωστικής ετοιμότητας – Αξιολόγηση φωνολογικής επίγνωσης
  • Αξιολόγηση της ανάγνωσης – Αξιολόγηση της γραφής – Αξιολόγηση της ορθογραφίας
 • 7. Παρέμβαση και Υποστήριξη των Μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες. Συνεργασία Σχολείου – Οικογένειας σε Περιπτώσεις Παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες
  • Προγράμματα παρέμβασης
  • Τύποι παρεμβατικών προγραμμάτων – Μοντέλα παρέμβασης για την αντιμετώπιση των Μαθησιακών Δυσκολιών
  • Καταλληλότητα και αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων παρέμβασης – Παρέμβαση στο Μαθησιακό τομέα – Παρέμβαση στον Ψυχοκοινωνικό τομέα
  • Συνεργασία σχολείου και οικογένειας σε περιπτώσεις μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες
 • 8. Εισαγωγή στη Μεθοδολογία Έρευνας των Κοινωνικών Επιστημών
  • Εισαγωγή στις Μεθόδους Κοινωνικής Έρευνας
  • Ζητήματα και Στάδια Σχεδιασμού Ποσοτικών Ερευνών: Μέθοδοι Δειγματοληψίας, Συλλογής και Ανάλυσης Ερευνητικών Δεδομένων
  • Ζητήματα και Στάδια Σχεδιασμού Ποιοτικών Ερευνών
  • Δεοντολογία Έρευνας και Συγγραφή Επιστημονικών Εργασιών
 • 9. Τελική Αξιολόγηση Προγράμματος
Δείτε ακόμα