1. Γαλλικά
2. Αρχές Οικονομικής
3. Τέχνη Μαγειρικής Ι,ΙΙ,ΙΙΙ,ΙV
4. Στοιχεία Ζαχαροπλαστικής Ι,ΙΙ
5. Τεχνικές εγκαταστάσεις-εξοπλισμός
6. Έλεγχος Εμπορευμάτων
7. Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα
8. Οργάνωση-λειτουργία εστιατορίου
9. Κοστολόγιο παρασκευασμάτων
10. Οινολογία
11. Υγιεινή και ασφάλεια
12. Σύνθεση μενού
13.Τεμαχισμός κρεάτων Ι,ΙΙ
14. Τροφοδοσία-Εδεσματολογία
15. Διαιτητική
16. Αγγλικά
17. Διακοσμητική παρασκευασμάτων
18. Πρακτική άσκηση